BÀI 10. BIỆN LUẬN BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT CHỨA THAM SỐ

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

II. BÀI TẬP ÁP DỤNG

Bài 1. Giải và biện luận BPT :

Bài 2. Giải và biện luận các bất phương trình sau:

Bài 3. Giải và biện luận các bất phương trình sau:

a. (m + 1)x + m < 3m + 4                       d. mx + 1 > m2 + x

Bài 4. Giải và biện luận các bất phương trình sau:

Bài 5. Tìm m để các bất phương trình sau vô nghiệm:

III. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ

Bài 1. Giải các BPT sau :

Bài 2. Giải và biện luận các bất phương trình sau:

a. 2m(x + m) £ x + 1                              b. mx – 6 > 2x + m.

Bài 3. Tìm m để các bất phương trình sau vô nghiệm:

a. mx – m2 > mx – 4                               b. 3 – mx < 2(x – m) – (m + 1)2.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *