BÀI 11.  BẤT PHƯƠNG TRÌNH QUI VỀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

2. Bất phương trình chứa ẩn ở mẫu

3. Bất phương trình chứa ẩn trong dấu GTTĐ

II. BÀI TẬP ÁP DỤNG

Bài 1. Giải các bất phương trình sau:

    

Bài 2. Giải các bất phương trình sau:

Bài 3. Giải các bất phương trình sau :

Bài 4. Giải các bất phương trình sau:

     

Bài 5. Giải các bất phương trình :

III. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ

Bài 1. Giải các bất phương trình sau:

a. (x + 2)(x – 1)(3x – 6) > 0                                  b. x3 + 6x2 + 11x + 6 > 0

Bài 2. Giải các bất phương trình sau:

Bài 3. Giải các bất phương trình sau:

Bài 4. Giải và biện luận các bất phương trình sau:

                                           

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *