BÀI 18. BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHỨA GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

II. BÀI TẬP ÁP DỤNG

Bài 1. Giải các phương trình sau:

Bài 2. Giải các BPT có dấu giá trị tuyệt đối sau:

Bài 3. Giải các BPT sau:

Bài 4. Giải các bất phương trình sau:

               

Bài 5. Giải các bất phương trình sau:

          

III. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ

Bài 1. Giải các phương trình sau:

                   

Bài 2. Giải các BPT sau:

Bài 3. Giải các BPT sau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *