BÀI 19. BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHỨA CĂN THỨC

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

II. BÀI TẬP ÁP DỤNG

Bài 1. Giải các BPT vô tỉ sau:

Bài 2. Giải các BPT vô tỉ sau :

Bài 3. Giải các phương trình sau:          

Bài 4. Giải các phương trình sau: 

Bài 5. Giải các phương trình sau:                          

Bài 6. Giải các phương trình sau:                  

III. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ

Bài 1. Giải các bất phương trình sau:

Bài 2. Giải các bất phương trình sau:

Bài 3. Giải các bất phương trình sau:

Bài 4. Giải các bất phương trình sau:

Bài 5. Giải các phương trình sau: (đặt ẩn phụ)

Bài 6. Giải các BPT vô tỉ sau :

             

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *