Bài 7 – TẾ BÀO NHÂN SƠ

PHẦN II – HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA

Câu 1. Thành tế bào vi khuẩn có chức năng gì?

Câu 2. Tế bào chất là gì?

Câu 3. Nêu chức năng của roi và lông ở tế bào vi khuẩn.

Câu 4. Nêu vai trò của vùng nhân đối với tế bào vi khuẩn

Câu 5. Tế bào vi khuẩn có kích thước nhỏ và có cấu tạo đơn giản đem lại cho chúng ưu thế gì?

PHẦN III – HỆ THỐNG CÂU HỎI MỞ RỘNG

Câu 1. Nêu cấu trúc và chức năng của các cấu trúc bên ngoài tế bào nhân sơ

Câu 2. Trình bày cấu trúc, chức năng của tế bào chất và vùng nhân của tế bào nhân sơ

Câu 3. Căn cứ vào tiêu chí nào để chia vi khuẩn thành 2 loại Gram dương và Gram âm?

Câu 4. Làm thế nào để phân biệt 2 loại vi khuẩn Gram dương và Gram âm?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *