Bài 17 – QUANG HỢP

PHẦN II – HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA

Câu 1. Quang hợp được thực hiện ở nhóm sinh vật nào?

Câu 2. Quang hợp thường được chia thành mấy pha? Là những pha nào?

Câu 3. Những phân tử nào chịu trách nhiệm hấp thu năng lượng ánh sáng cho quang hợp?

Câu 4. Ôxi được sinh ra từ chất nào và trong pha nào của quá trình quang hợp?

Câu 5. Ở thực vật, pha sáng của quá trình quang hợp diễn ra ở đâu và tạo ra những sản phẩm gì để cung cấp cho pha tối?

Câu 6. Pha tối của quang hợp diễn ra ở đâu? Sản phẩm ổn định đầu tiên của chu trình C3 là gì? Tại sao người ta lại gọi con đường C3 là chu trình?

PHẦN III – HỆ THỐNG CÂU HỎI MỞ RỘNG

Câu 1. So sánh đặc điểm khác nhau giữa hai quá trình quang hợp và hô hấp theo bảng sau:

Câu 2. “Pha tối của quang hợp hoàn toàn không phụ thuộc vào pha sáng” – điều này đúng hay sai? Vì sao?

Câu 3. Phân biệt đường phân với chu trình Crep về: vị trí, nguyên liệu, sản phẩm và năng lượng.

Câu 4. Nêu điểm giống nhau của hai loại bào quan thực hiện chức năng tổng hợp ATP trong tế bào thực vật. Sự khác nhau trong quá trình tổng hợp và sử dụng hai loại ATP ở hai loại bào quan trên?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *