Bài 18 – CHU KÌ TẾ BÀO VÀ QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN

PHẦN II – HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA

Câu 1. Chu kì tế bào gồm những giai đoạn nào? Nêu ý nghĩa của việc điều hòa chu kì tế bào.

Câu 2. Tại sao NST phải co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau?

Câu 3. Điều gì sẽ xảy ra nếu ở kì giữa của nguyên phân, thoi phân bào bị phá hủy?

Câu 4. Nêu ý nghĩa của nguyên phân

PHẦN III – HỆ THỐNG CÂU HỎI MỞ RỘNG

Câu 1. Vì sao khi làm tiêu bản quan sát tế bào nguyên phân người ta thường lấy mẫu ở đầu mút của rễ hành?

Câu 2. Có phải tất cả các tế bào đều có khả năng nguyên phân hay không? Cơ thể điều khiển sự phân chia của tế bào như thế nào?

Câu 3. Trình bày tóm tắt diễn biến của kì trung gian.

Câu 4. Quá trình phân chia tế bào chất ở động vật và thực vật có gì khác nhau?

Câu 5. Kết quả và ý nghĩa của quá trình nguyên phân là gì? Con người ứng dụng quá trình này vào những việc gì?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *