HÓA HỌC LỚP 10

CHƯƠNG 2. BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN

BÀI 7
ÔN TẬP CHƯƠNG 2 – HÓA HỌC LỚP 10

Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân

Giới thiệu:
Bài học này bao gồm 15 bài tập trắc nghiệm và 5 bài tập tự luận mục đích tổng kết lại toàn bộ kiến thức ở chương 2 của chương trình hóa học lớp 10: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *