HÓA HỌC LỚP 10

CHƯƠNG 6. NHÓM VIA: OXY – LƯU HUỲNH

BÀI 4

BÀI TẬP OXY – OZON – HYDRO PEOXIT

Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân

Giới thiệu:
Bài học này bao gồm 10 bài tập trắc nghiệm và tự luận giúp các bạn học sinh nắm vững và phân biệt được oxy O2, O3 và H2O2.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *