Bài 4

BÀI TẬP ĐỊNH LƯỢNG MỨC ĐỘ OXI HÓA KHỬ

Giáo viên:   Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân.

Nội dung bài học:

Các bạn học sinh có thể vận dụng những kiến thức đã học ở bài 2 để làm 10 bài tập trong bài học này.

Chúng ta đều biết một nguyên tố có thể bị oxi hoá hay khử oxi ở nhiều mức độ khác nhau, với các qui tắc tính số oxi hóa chúng ta dễ dàng định lượng mức độ oxi hóa và đó chính là tính số oxi hóa của các nguyên tố.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *