HÓA HỌC LỚP 10

CHƯƠNG 6. NHÓM VIA: OXY – LƯU HUỲNH

BÀI 8

AXIT SUNFURIC H2SO4VÀ MUỐI SUNFAT

Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân
Giới thiệu:
– Axit sunfuric H2SO4: tính chất lý học, hóa học, ứng dụng và sản xuất của axit sunfuric H2SO4.
Một điều cần ghi nhớ là: Tuyệt đối không rót nước vào axit!!!
– Muối sunfat và nhận biết ion sunfat:
+ Muối sunfat: Muối của H2SO4 là muối sunfat, vì H2SO4 là điaxit nên có hai loại muối sunfat: sunfat trung hòa và
muối sunfat axit (bisunfat).
+ Nhận biết ion sunfat (SO42-): Ta dùng dung dịch có chứa ion Ba2+ để phát hiện dung dịch có chứa ion SO42- và ngược lại vì khi hai ion này gặp nhau sẽ tạo thành BaSO4 kết tủa.
Phần bài tập áp dụng: Vận dụng kiến thức của bài để giải các bài toán hóa liên quan đến axit sunfuric H2SO4 và các muối sunfat. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *