Unit 1. A DAY IN THE  LIFE OF …

   Giáo viên:   Thạc sĩ  Nguyễn Thị Bạch Yến.

   Giới thiệu:

   D. Grammar & Pronunciation:

   _ Học sinh sẽ học cách sử dụng thì hiện tại đơn & quá khứ đơn

   _ Ngoài ra, học sinh sẽ học được cách sử dụng trạng từ chỉ tần suất

_ Học sinh sẽ phân biệt cách phát âm giữa âm i ngắn /i/ & âm i dài /i:/  thông qua bài tập phát âm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *