LTĐH cấp tốc

LTĐH cấp tốc

Beginer 0(0 Đánh giá) 1 Students enrolled
Biên soạn bởi Giảng viên CDS Cập nhật Wed, 30-Sep-2020 Vietnam
What will i learn?

Đề cương cho môn học này
127 Bài học 1524:00:00 giờ
Đề thi số 1
17 Bài học 204:00:00 giờ
 • Câu 1 - 4 12
 • Câu 5 - 7 12
 • Câu 8 - 9 12
 • Câu 10 - 12 12
 • Câu 13 - 14 12
 • Giới thiệu 12
 • Câu 15 - 17 12
 • Câu 18 - 21 12
 • Câu 22 - 24 12
 • Câu 25 - 27 12
 • Câu 28 - 29 12
 • Câu 30 - 34 12
 • Câu 35 - 36 12
 • Câu 37 - 38 12
 • Câu 39 - 41 12
 • Câu 42 - 44 12
 • Câu 45 - 50 12
Đề thi số 2
10 Bài học 120:00:00 giờ
 • Câu 1 - 5 12
 • Câu6 - 10 12
 • Câu11 - 15 12
 • Câu 16 - 20 12
 • Câu 21 - 25 12
 • Câu 26 - 30 12
 • Câu 31 - 35 12
 • Câu 36 - 40 12
 • Câu 41 - 45 12
 • Câu 46 - 50 12
Đề thi số 3
10 Bài học 120:00:00 giờ
 • Câu 1 - 5 12
 • Câu6 - 10 12
 • Câu11 - 15 12
 • Câu 16 - 20 12
 • Câu 21 - 25 12
 • Câu 26 - 30 12
 • Câu 31 - 35 12
 • Câu 36 - 40 12
 • Câu 41 - 45 12
 • Câu 46 - 50 12
Đề thi số 4
10 Bài học 120:00:00 giờ
 • Câu 1 - 5 12
 • Câu 6 - 10 12
 • Câu 11 - 15 12
 • Câu 16 - 20 12
 • Câu 21 - 25 12
 • Câu 26 - 30 12
 • Câu 31 - 35 12
 • Câu 36 - 40 12
 • Câu 41 - 45 12
 • Câu 46 - 50 12
Đề thi số 5
10 Bài học 120:00:00 giờ
 • Câu 1-5 12
 • Câu 6-10 12
 • Câu 11-15 12
 • Câu 16-20 12
 • Câu 21-25 12
 • Câu 26-30 12
 • Câu 31-35 12
 • Câu 36-40 12
 • Câu 41-45 12
 • Câu 46-50 12
Đề thi số 6
10 Bài học 120:00:00 giờ
 • Câu 1-5 12
 • Câu 6-10 12
 • Câu 11-15 12
 • Câu 16-20 12
 • Câu 21-25 12
 • Câu 26-30 12
 • Câu 31-35 12
 • Câu 36-40 12
 • Câu 41-45 12
 • Câu 46-50 12
Đề thi số 7
10 Bài học 120:00:00 giờ
 • Câu 1-5 12
 • Câu 6-10 12
 • Câu 11-15 12
 • Câu 16-20 12
 • Câu 21-25 12
 • Câu 26-30 12
 • Câu 31-35 12
 • Câu 36-40 12
 • Câu 41-45 12
 • Câu 46-50 12
Đề thi số 8
10 Bài học 120:00:00 giờ
 • Câu 1-5 12
 • Câu 6-10 12
 • Câu 11-15 12
 • Câu 16-20 12
 • Câu 21-25 12
 • Câu 26-30 12
 • Câu 31-35 12
 • Câu 36-40 12
 • Câu 41-45 12
 • Câu 46-50 12
Đề thi số 9
10 Bài học 120:00:00 giờ
 • Câu 1-5 12
 • Câu 6-10 12
 • Câu 11-15 12
 • Câu 16-20 12
 • Câu 21-25 12
 • Câu 26-30 12
 • Câu 31-35 12
 • Câu 36-40 12
 • Câu 41-45 12
 • Câu 46-50 12
Đề thi số 10
10 Bài học 120:00:00 giờ
 • Câu 1-5 12
 • Câu 6-10 12
 • Câu 11-15 12
 • Câu 16-20 12
 • Câu 21-25 12
 • Câu 26-30 12
 • Câu 31-35 12
 • Câu 36-40 12
 • Câu 41-45 12
 • Câu 46-50 12
Đề thi số 11
10 Bài học 120:00:00 giờ
 • Câu 1 - 5 12
 • Câu 6 - 10 12
 • Câu 11 - 15 12
 • Câu 16 - 20 12
 • Câu 21 - 25 12
 • Câu 26 - 30 12
 • Câu 31 - 35 12
 • Câu 36 - 40 12
 • Câu 41 - 45 12
 • Câu 46 - 50 12
Đề 482 Đại Học Khối A - 2011
10 Bài học 120:00:00 giờ
 • Câu 1 - 5 12
 • Câu6 -10 12
 • Câu11 - 15 12
 • Câu 16 - 20 12
 • Câu 21 - 25 12
 • Câu 26 - 30 12
 • Câu 31 - 35 12
 • Câu 36 - 40 12
 • Câu 41 - 45 12
 • Câu 46 - 50 12
Đề 794 Đại Học Khối B - 2011
0 Bài học 00:00:00 giờ
Đề 684 Đại Học Khối A - 2010
0 Bài học 00:00:00 giờ
Kiến thức nền tảng
+ View more
Mô tả

Mô t?

+ View more
Other related courses
Về giảng viên
 • 0 lượt xem
 • 6 Học viên
 • 271 Môn
+ View more
Phản hồi của học viên
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
lượt xem
20000₫
Mua Ngay
Bao gồm:
 • 1524:00:00 giờ Bài giảng video
 • 127 Bài học
 • Truy cập trên Mobil và TV thông minh
 • Truy cập trong 12 tháng
 • Compare this course with other