Ch.1 Ứng dụng đạo hàm và vẽ đồ thị h số

Ch.1 Ứng dụng đạo hàm và vẽ đồ thị h số

Bắt đầu 0(0 Đánh giá) 5 Students enrolled
Biên soạn bởi Giảng viên CDS Cập nhật Thu, 17-Jun-2021 Vietnam
What will i learn?

Đề cương cho môn học này
77 Bài học 924:00:00 giờ
Bài 1: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số
5 Bài học 60:00:00 giờ
 • Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số - P1 12
 • Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số - P2 12
 • Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số - P3 12
 • Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số - P4 12
 • Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số - P5 12
 • BT xét sự đồng biến và nghịch biến của hàm số - P1 12
 • BT xét sự đồng biến và nghịch biến của hàm số - P2 12
 • BT xét sự đồng biến và nghịch biến của hàm số - P3 12
 • BT xét sự đồng biến và nghịch biến của hàm số - P4 12
 • Cực trị của hàm số - P1 12
 • Cực trị của hàm số - P2 12
 • Cực trị của hàm số - P3 12
 • Cực trị của hàm số - P4 12
 • Cực trị của hàm số - P5 12
 • Giá trị lớn nhất - giá trị nhỏ nhất của hàm số - P1 12
 • Giá trị lớn nhất - giá trị nhỏ nhất của hàm số - P2 12
 • Giá trị lớn nhất - giá trị nhỏ nhất của hàm số - P3 12
 • Giá trị lớn nhất - giá trị nhỏ nhất của hàm số - P4 12
 • Giá trị lớn nhất - giá trị nhỏ nhất của hàm số - P5 12
 • Tính lồi, lõm và điểm uốn của đồ thị - P1 12
 • Tính lồi, lõm và điểm uốn của đồ thị - P2 12
 • Tính lồi, lõm và điểm uốn của đồ thị - P3 12
 • Tính lồi, lõm và điểm uốn của đồ thị - P4 12
 • Tính lồi, lõm và điểm uốn của đồ thị - P5 12
 • Tính lồi, lõm và điểm uốn của đồ thị - P6 12
 • Tính lồi, lõm và điểm uốn của đồ thị - P7 12
 • Đường tiệm cận - P1 12
 • Đường tiệm cận - P2 12
 • Đường tiệm cận - P3 12
 • Đường tiệm cận - P4 12
 • Đường tiệm cận - P5 12
 • Đường tiệm cận - P6 12
 • KS sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số bậc 3 - P1 12
 • KS sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số bậc 3- P2 12
 • KS sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số bậc 3- P3 12
 • KS sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số bậc 3- P4 12
 • KS sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số bậc 3- P5 12
 • KS sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số bậc 3- P6 12
 • KS sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm trùng phương - P1 12
 • KS sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm trùng phương - P2 12
 • KS sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm trùng phương - P3 12
 • KS sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm trùng phương - P4 12
 • KS sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm trùng phương - P5 12
 • KS sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm nhất biến - P1 12
 • KS sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm nhất biến - P2 12
 • KS sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm nhất biến - P3 12
 • KS sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm nhất biến - P4 12
 • Dùng đồ thị biện luận số nghiệm phương trình - P1 12
 • Dùng đồ thị biện luận số nghiệm phương trình - P2 12
 • Dùng đồ thị biện luận số nghiệm phương trình - P3 12
 • Dùng đồ thị biện luận số nghiệm phương trình - P4 12
 • Dùng đồ thị biện luận số nghiệm phương trình - P5 12
 • Đồ thị hàm số chứa giá trị tuyệt đối - P1 12
 • Đồ thị hàm số chứa giá trị tuyệt đối - P2 12
 • Đồ thị hàm số chứa giá trị tuyệt đối - P3 12
 • Đồ thị hàm số chứa giá trị tuyệt đối - P4 12
 • Tiếp tuyến của đồ thị hàm số - P1 12
 • Tiếp tuyến của đồ thị hàm số - P2 12
 • Tiếp tuyến của đồ thị hàm số - P3 12
 • Tiếp tuyến của đồ thị hàm số - P4 12
 • Tiếp tuyến của hàm số (tiếp theo) - P1 12
 • Tiếp tuyến của hàm số (tiếp theo) - P2 12
 • Tiếp tuyến của hàm số (tiếp theo) - P3 12
 • Tiếp tuyến của hàm số (tiếp theo) - P4 12
 • Tiếp tuyến của hàm số (tiếp theo) - P5 12
 • Tiếp tuyến của hàm số (tiếp theo) - P6 12
 • Các bài toán liên quan đến tiếp tuyến - P1 12
 • Các bài toán liên quan đến tiếp tuyến - P2 12
 • Các bài toán liên quan đến tiếp tuyến - P3 12
 • Bài tập tổng hợp - P1 12
 • Bài tập tổng hợp - P2 12
 • Bài tập tổng hợp - P2 12
 • Bài tập tổng hợp - P3 12
 • Bài tập tổng hợp (tiếp theo) - P1 12
 • Bài tập tổng hợp (tiếp theo) - P2 12
 • Bài tập tổng hợp (tiếp theo) - P3 12
 • Bài tập tổng hợp (tiếp theo) - P4 12
Kiến thức nền tảng
+ View more
Mô tả

Mô t?

+ View more
Other related courses
00:00:00 giờ
0 2 20000₫
00:00:00 giờ
Updated Thu, 17-Jun-2021
0 1 20000₫
168:00:00 giờ
Updated Thu, 17-Jun-2021
0 1 20000₫
Về giảng viên
 • 0 lượt xem
 • 6 Học viên
 • 271 Môn
+ View more
Phản hồi của học viên
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
lượt xem
20000₫
Mua Ngay
Bao gồm:
 • 924:00:00 giờ Bài giảng video
 • 77 Bài học
 • Truy cập trên Mobil và TV thông minh
 • Truy cập trong 12 tháng
 • Compare this course with other