Chương 3. Giới hạn và liên tục của hàm số

Chương 3. Giới hạn và liên tục của hàm số

Bắt đầu 0(0 Đánh giá) 1 Students enrolled
Biên soạn bởi Giảng viên CDS Cập nhật Fri, 25-Jun-2021 Vietnam
What will i learn?

Đề cương cho môn học này
37 Bài học 444:00:00 giờ
Dãy số thực
6 Bài học 72:00:00 giờ
 • Định nghĩa dãy số thực 12
 • Định nghĩa giới hạn của dãy 12
 • Các tính chất về giới hạn của dãy 12
 • Bài tập áp dụng 12
 • Định lý Bolzano_Weistrass 12
 • Dãy Cauchy 12
Khái niệm giới hạn và giới hạn hàm vô hạn; hữu hạn
3 Bài học 36:00:00 giờ
 • Một vài khái niệm căn bản 12
 • Giới hạn hữu hạn (Phần 1) 12
 • Giới hạn hữu hạn (Phần 2) 12
Khái niệm giới hạn và giới hạn hàm vô hạn; hữu hạn (tiết 2)
7 Bài học 84:00:00 giờ
 • Khái niệm giới hạn và giới hạn hàm vô hạn; hữu hạn - P1 12
 • Khái niệm giới hạn và giới hạn hàm vô hạn; hữu hạn - P2 12
 • Khái niệm giới hạn và giới hạn hàm vô hạn; hữu hạn - P3 12
 • Khái niệm giới hạn và giới hạn hàm vô hạn; hữu hạn - P4 12
 • Khái niệm giới hạn và giới hạn hàm vô hạn; hữu hạn - P5 12
 • Khái niệm giới hạn và giới hạn hàm vô hạn; hữu hạn - P6 12
 • Khái niệm giới hạn và giới hạn hàm vô hạn; hữu hạn - P7 12
Khái niệm giới hạn và giới hạn hàm vô hạn; hữu hạn (tiết 3)
5 Bài học 60:00:00 giờ
 • Khái niệm giới hạn và giới hạn hàm vô hạn; hữu hạn - P1 12
 • Khái niệm giới hạn và giới hạn hàm vô hạn; hữu hạn - P2 12
 • Khái niệm giới hạn và giới hạn hàm vô hạn; hữu hạn - P3 12
 • Khái niệm giới hạn và giới hạn hàm vô hạn; hữu hạn - P4 12
 • Khái niệm giới hạn và giới hạn hàm vô hạn; hữu hạn - P5 12
Các dạng vô định và giới hạn của các hàm khác
7 Bài học 84:00:00 giờ
 • Các dạng vô định và giới hạn của các hàm khác - P1 12
 • Các dạng vô định và giới hạn của các hàm khác - P2 12
 • Các dạng vô định và giới hạn của các hàm khác - P3 12
 • Các dạng vô định và giới hạn của các hàm khác - P4 12
 • Các dạng vô định và giới hạn của các hàm khác - P5 12
 • Các dạng vô định và giới hạn của các hàm khác - P6 12
 • Các dạng vô định và giới hạn của các hàm khác - P7 12
Sự liên tục của hàm số thực
1 Bài học 12:00:00 giờ
 • Sự liên tục của hàm số thực (tiết 1) - P6 12
Sự liên tục của hàm số thực (tiết 2)
8 Bài học 96:00:00 giờ
 • Sự liên tục của hàm số thực (tiết 2) - P1 12
 • Sự liên tục của hàm số thực (tiết 2) - P2 12
 • Sự liên tục của hàm số thực (tiết 2) - P3 12
 • Sự liên tục của hàm số thực (tiết 2) - P4 12
 • Sự liên tục của hàm số thực (tiết 2) - P5 12
 • Sự liên tục của hàm số thực (tiết 2) - P6 12
 • Sự liên tục của hàm số thực (tiết 2) - P7 12
 • Sự liên tục của hàm số thực (tiết 2) - P8 12
Kiến thức nền tảng
+ View more
Mô tả

Mô t?

+ View more
Other related courses
60:00:00 giờ
Updated Fri, 25-Jun-2021
0 1 20000₫
168:00:00 giờ
Updated Fri, 25-Jun-2021
0 1 20000₫
228:00:00 giờ
0 1 20000₫
528:00:00 giờ
Updated Fri, 25-Jun-2021
0 1 20000₫
Về giảng viên
 • 0 lượt xem
 • 6 Học viên
 • 271 Môn
+ View more
Phản hồi của học viên
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
lượt xem
20000₫
Mua Ngay
Bao gồm:
 • 444:00:00 giờ Bài giảng video
 • 37 Bài học
 • Truy cập trên Mobil và TV thông minh
 • Truy cập trong 12 tháng
 • Compare this course with other