Chương 2. Số thực, hàm số thực

Chương 2. Số thực, hàm số thực

Bắt đầu 0(0 Đánh giá) 1 Students enrolled
Biên soạn bởi Giảng viên CDS Cập nhật Fri, 25-Jun-2021 Vietnam
What will i learn?

Đề cương cho môn học này
19 Bài học 228:00:00 giờ
Số thực
6 Bài học 72:00:00 giờ
 • Định nghĩa số thực 12
 • Số âm , số dương 12
 • Các tiên đề thường gặp 12
 • Trị số tuyệt đối 12
 • Tiên đề bị chặn 12
 • Tiên đề Anchinmede 12
Hàm số thực
4 Bài học 48:00:00 giờ
 • Định nghĩa và các tính chất tổng quát 12
 • Hàm số lẻ 12
 • Hàm số tuần hoàn 12
 • Hàm số ngược 12
Hàm số sơ cấp cơ bản - Hàm số lượng giác
5 Bài học 60:00:00 giờ
 • Hàm số lượng giác ( Hàm y = Sin x ) 12
 • Hàm số lượng giác ( Hàm y = Cos x) 12
 • Hàm số lượng giác ( Hàm y = tg x) 12
 • Hàm số lượng giác ( Hàm y = Cotg x) (P1) 12
 • Hàm số lượng giác ( Hàm y = Cotg x) (P2) 12
Hàm số sơ cấp cơ bản - Hàm số lượng giác ngược
2 Bài học 24:00:00 giờ
 • Hàm y = arcsin x và y = arcos x 12
 • Hàm y = arctg x và y = arccotg x 12
Hàm số sơ cấp cơ bản - Hàm số mũ - logarit
2 Bài học 24:00:00 giờ
 • Hàm số mũ và hàm số logarit 12
 • Công thức đổi cơ số 12
Kiến thức nền tảng
+ View more
Mô tả

Mô t?

+ View more
Other related courses
60:00:00 giờ
Updated Fri, 25-Jun-2021
0 1 20000₫
168:00:00 giờ
Updated Fri, 25-Jun-2021
0 1 20000₫
444:00:00 giờ
0 1 20000₫
528:00:00 giờ
Updated Fri, 25-Jun-2021
0 1 20000₫
Về giảng viên
 • 0 lượt xem
 • 6 Học viên
 • 271 Môn
+ View more
Phản hồi của học viên
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
lượt xem
20000₫
Mua Ngay
Bao gồm:
 • 228:00:00 giờ Bài giảng video
 • 19 Bài học
 • Truy cập trên Mobil và TV thông minh
 • Truy cập trong 12 tháng
 • Compare this course with other