Chương 6. Hàm nhiều biến

Chương 6. Hàm nhiều biến

Bắt đầu 0(0 Đánh giá) 1 Students enrolled
Biên soạn bởi Giảng viên CDS Cập nhật Fri, 25-Jun-2021 Vietnam
What will i learn?

Đề cương cho môn học này
7 Bài học 84:00:00 giờ
Hàm nhiều biến - Giới hạn & liên tục
3 Bài học 36:00:00 giờ
 • Phần 1 - Hàm nhiều biến - Giới hạn & liên tục 12
 • Phần 2 - Hàm nhiều biến - Giới hạn & liên tục 12
 • Phần 3 - Hàm nhiều biến - Giới hạn & liên tục 12
 • Phần 1 - Hàm nhiều biến - Đạo hàm riêng phần và vi phân toàn phần 12
 • Phần 2 - Hàm nhiều biến - Đạo hàm riêng phần và vi phân toàn phần 12
 • Phần 3 - Hàm nhiều biến - Đạo hàm riêng phần và vi phân toàn phần 12
 • Phần 1 - Hàm nhiều biến - Cực trị của hàm nhiều biến 12
Kiến thức nền tảng
+ View more
Mô tả

Mô t?

+ View more
Other related courses
60:00:00 giờ
Updated Fri, 25-Jun-2021
0 1 20000₫
168:00:00 giờ
Updated Fri, 25-Jun-2021
0 1 20000₫
228:00:00 giờ
0 1 20000₫
444:00:00 giờ
0 1 20000₫
528:00:00 giờ
Updated Fri, 25-Jun-2021
0 1 20000₫
Về giảng viên
 • 0 lượt xem
 • 6 Học viên
 • 271 Môn
+ View more
Phản hồi của học viên
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
lượt xem
20000₫
Mua Ngay
Bao gồm:
 • 84:00:00 giờ Bài giảng video
 • 7 Bài học
 • Truy cập trên Mobil và TV thông minh
 • Truy cập trong 12 tháng
 • Compare this course with other