Chương 5. Tích phân

Chương 5. Tích phân

Bắt đầu 0(0 Đánh giá) 1 Students enrolled
Biên soạn bởi Giảng viên CDS Cập nhật Fri, 25-Jun-2021 Vietnam
What will i learn?

Đề cương cho môn học này
87 Bài học 1044:00:00 giờ
Tích phân bất định
3 Bài học 36:00:00 giờ
 • Tích phân bất định - P1 12
 • Tích phân bất định - P2 12
 • Tích phân bất định - P3 12
 • Các PP tính tích phân bất định - PP đổi biến số - P1 12
 • Các PP tính tích phân bất định - PP đổi biến số - P2 12
 • Các PP tính tích phân bất định - PP đổi biến số - P3 12
 • Các phương pháp tính tích phân bất định- pp từng phần - P1 12
 • Các phương pháp tính tích phân bất định- pp từng phần - P2 12
 • Các phương pháp tính tích phân bất định- pp từng phần - P3 12
 • Các phương pháp tính tích phân bất định- pp từng phần - P4 12
 • Các phương pháp tính tích phân bất định- pp từng phần - P5 12
 • Các phương pháp tính tích phân bất định- pp từng phần - P6 12
 • Tích phân của các hàm thông dụng - Hàm hữu tỉ - P1 12
 • Tích phân của các hàm thông dụng - Hàm hữu tỉ - P2 12
 • Tích phân của các hàm thông dụng - Hàm hữu tỉ - P3 12
 • Tích phân của các hàm thông dụng - Hàm hữu tỉ - P4 12
 • Tích phân của các hàm thông dụng - Hàm hữu tỉ - P5 12
 • Tích phân của các hàm thông dụng - Hàm hữu tỉ - P6 12
 • Tích phân của các hàm thông dụng - Hàm hữu tỉ - P7 12
 • Tích phân của các hàm thông dụng - Hàm hữu tỉ - P8 12
 • Tích phân của các hàm thông dụng - Hàm hữu tỉ - P9 12
 • Tích phân của các hàm thông dụng - Hàm hữu tỉ - P10 12
 • Tích phân của các hàm thông dụng - Hàm hữu tỉ - P11 12
 • Tích phân của các hàm thông dụng - hàm lượng giác - P1 12
 • Tích phân của các hàm thông dụng - hàm lượng giác - P2 12
 • Tích phân của các hàm thông dụng - hàm lượng giác - P3 12
 • Tích phân của các hàm thông dụng - hàm lượng giác - P4 12
 • Tích phân của các hàm thông dụng - hàm lượng giác - P5 12
 • Tích phân của các hàm thông dụng - hàm lượng giác - P6 12
 • Tích phân của các hàm thông dụng - hàm lượng giác - P7 12
 • Tích phân của các hàm thông dụng - hàm lượng giác - P8 12
 • Tích phân của các hàm thông dụng - Hàm vô tỉ - P1 12
 • Tích phân của các hàm thông dụng - Hàm vô tỉ - P2 12
 • Tích phân của các hàm thông dụng - Hàm vô tỉ - P3 12
 • Tích phân của các hàm thông dụng - Hàm vô tỉ - P4 12
 • Tích phân của các hàm thông dụng - Hàm vô tỉ - P6 12
 • Tích phân của các hàm thông dụng - Hàm vô tỉ - P7 12
 • Tích phân của các hàm thông dụng - Hàm vô tỉ - P8 12
 • Tích phân của các hàm thông dụng - Hàm vô tỉ - P9 12
 • Tích phân của các hàm thông dụng - Hàm vô tỉ - P10 12
 • Tích phân của các hàm thông dụng - Hàm vô tỉ - P11 12
 • Tích phân của các hàm thông dụng - Hàm vô tỉ - P12 12
 • Tích phân của các hàm thông dụng - Hàm vô tỉ - P13 12
 • Tích phân của các hàm thông dụng - Hàm vô tỉ - P14 12
 • Tích phân của các hàm thông dụng - Hàm vô tỉ - P15 12
 • Tích phân của các hàm thông dụng - Hàm vô tỉ - P16 12
 • Tích phân của các hàm thông dụng - Hàm vô tỉ - P17 12
 • Tích phân của các hàm thông dụng - Hàm vô tỉ - P18 12
 • Tích phân xác định - Phần 1 12
 • Tích phân xác định - Phần 2 12
 • Tích phân xác định - Phần 3 12
 • Tích phân xác định - Phần 4 12
 • Tích phân xác định - Phần 5 12
 • Tích phân xác định - Phần 6 12
 • Tích phân xác định - Phần 7 12
 • Tích phân xác định - Phần 8 12
 • Tích phân xác định - Phần 9 12
 • Tích phân xác định - Phần 10 12
 • Tích phân xác định - Phần 11 12
 • Tích phân xác định - Phần 12 12
 • Tích phân xác định - Phần 13 12
 • Tích phân xác định - Phần 14 12
 • Phần 1 - Phương pháp tính tích phân xác định - PP đổi biến 12
 • Phần 2 - Phương pháp tính tích phân xác định - PP đổi biến 12
 • Phần 3 - Phương pháp tính tích phân xác định - PP đổi biến 12
 • Phần 4 - Phương pháp tính tích phân xác định - PP đổi biến 12
 • Phương pháp tính tích phân xác định - PP tích phân từng phần 12
 • Phần 1 - Phương pháp tính tích phân suy rộng 12
 • Phần 2 - Phương pháp tính tích phân suy rộng 12
 • Phần 3 - Phương pháp tính tích phân suy rộng 12
 • I: Diện tích giới hạng bởi một đường cong 12
 • II: Diện tích giới hạng bởi hai đường cong 12
 • III: Áp dụng vào hình học giải tích 12
 • Bài toán thể tích của 1 cố thể hình học (p1) 12
 • Bài toán thể tích của 1 cố thể hình học (p2) 12
 • Bài toán thể tích của 1 cố thể hình học (p3) 12
 • 1: tính thể tích của hình chóp (p1) 12
 • 1: tính thể tích của hình chóp (p2) 12
 • 2: tính thể tích của hình chóp cụt (p1) 12
 • 2: tính thể tích của hình chóp cụt (p2) 12
 • 2: tính thể tích của hình chóp cụt (p3) 12
 • 3:Thể tích của vật thể tròn xoay (p1) 12
 • 3:Thể tích của vật thể tròn xoay (p2) 12
 • 3:Thể tích của vật thể tròn xoay (p3) 12
 • 4:Thể tích của hình cầu (p1) 12
 • Phần 1 - Ôn tập về tích phân 12
 • Phần 2 - Ôn tập về tích phân 12
Kiến thức nền tảng
+ View more
Mô tả

Mô t?

+ View more
Other related courses
60:00:00 giờ
Updated Fri, 25-Jun-2021
0 1 20000₫
168:00:00 giờ
Updated Fri, 25-Jun-2021
0 1 20000₫
228:00:00 giờ
0 1 20000₫
444:00:00 giờ
0 1 20000₫
528:00:00 giờ
Updated Fri, 25-Jun-2021
0 1 20000₫
Về giảng viên
 • 0 lượt xem
 • 6 Học viên
 • 271 Môn
+ View more
Phản hồi của học viên
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
lượt xem
20000₫
Mua Ngay
Bao gồm:
 • 1044:00:00 giờ Bài giảng video
 • 87 Bài học
 • Truy cập trên Mobil và TV thông minh
 • Truy cập trong 12 tháng
 • Compare this course with other