Chương 1. Không gian vecto

Chương 1. Không gian vecto

Bắt đầu 0(0 Đánh giá) 1 Students enrolled
Biên soạn bởi Giảng viên CDS Cập nhật Fri, 25-Jun-2021 Vietnam
What will i learn?

Đề cương cho môn học này
10 Bài học 120:00:00 giờ
Khái niệm không gian vecto, độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính
3 Bài học 36:00:00 giờ
 • Phần 1 - Khái niệm không gian vecto, độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính 12
 • Phần 2 - Khái niệm không gian vecto, độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính 12
 • Phần 3 - Khái niệm không gian vecto, độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính 12
 • Phần 1 - Các tính chất phụ thuộc tuyến tính, độc lập tuyến tính 12
 • Phần 2 - Các tính chất phụ thuộc tuyến tính, độc lập tuyến tính 12
 • Phần 3 - Các tính chất phụ thuộc tuyến tính, độc lập tuyến tính 12
 • Phần 4 - Các tính chất phụ thuộc tuyến tính, độc lập tuyến tính 12
 • Phần 5 - Các tính chất phụ thuộc tuyến tính, độc lập tuyến tính 12
 • Phần 1 - Không gian con 12
 • Phần 2 - Không gian con 12
Kiến thức nền tảng
+ View more
Mô tả

Mô t?

+ View more
Other related courses
60:00:00 giờ
Updated Fri, 25-Jun-2021
0 1 20000₫
168:00:00 giờ
Updated Fri, 25-Jun-2021
0 1 20000₫
228:00:00 giờ
0 1 20000₫
444:00:00 giờ
0 1 20000₫
528:00:00 giờ
Updated Fri, 25-Jun-2021
0 1 20000₫
Về giảng viên
 • 0 lượt xem
 • 6 Học viên
 • 271 Môn
+ View more
Phản hồi của học viên
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
lượt xem
20000₫
Mua Ngay
Bao gồm:
 • 120:00:00 giờ Bài giảng video
 • 10 Bài học
 • Truy cập trên Mobil và TV thông minh
 • Truy cập trong 12 tháng
 • Compare this course with other