CĐ. Khảo sát hàm số và ứng dụng đồ thị hàm số

CĐ. Khảo sát hàm số và ứng dụng đồ thị hàm số

Bắt đầu 0(0 Đánh giá) 3 Students enrolled
Biên soạn bởi Giảng viên CDS Cập nhật Fri, 18-Jun-2021 Vietnam
What will i learn?

Đề cương cho môn học này
88 Bài học 1056:00:00 giờ
Bài 1: Định nghĩa đạo hàm và định lý Lagrange
5 Bài học 60:00:00 giờ
 • 1) Định nghĩa đạo hàm (Phần 1) 12
 • 1) Định nghĩa đạo hàm (Phần 2) 12
 • 1) Định nghĩa đạo hàm (Phần 3) 12
 • 2) Định lý Lagrange 12
 • Định nghĩa đạo hàm và định lý Lagrange 12
Bài 2: Khảo sát tính đơn điệu của hàm số
5 Bài học 60:00:00 giờ
 • 1) Định nghĩa 12
 • 2) Định lý (Phần 1) 12
 • 2) Định lý (Phần 2) 12
 • 3) Áp dụng 12
 • Khảo sát tính đơn điệu của hàm số 12
Bài tập: Xét tính đơn điệu của hàm số
0 Bài học 00:00:00 giờ
Bài tập: Định tham số để hàm số đồng biến hay nghịch biến trên một khoảng.
0 Bài học 00:00:00 giờ
Bài tập: Sử dụng tính đơn điệu của hàm số để chứng minh BĐT.
0 Bài học 00:00:00 giờ
Bài tập:  Sử dụng tính đơn điệu của hàm số để giải phương trình.
0 Bài học 00:00:00 giờ
Bài 3: Khảo sát cực trị của hàm số
7 Bài học 84:00:00 giờ
 • 1) Định nghĩa 12
 • 2) Định lý - Điều kiện cần để có cực trị (Phần 1) 12
 • 2) Định lý - Điều kiện cần để có cực trị (Phần 2) 12
 • 2) Định lý - Điều kiện đủ để hàm số có cực trị (Phần 1) 12
 • 3) Áp dụng (Phần 1) 12
 • 3) Áp dụng (Phần 2) 12
 • Khảo sát cực trị của hàm số 12
Bài tập: Tìm cực trị hàm số theo dấu hiệu I
0 Bài học 00:00:00 giờ
Bài tập: Tìm cực trị hàm số theo dấu hiệu II
0 Bài học 00:00:00 giờ
Bài tập: Tìm cực trị hàm số chứa tham số
0 Bài học 00:00:00 giờ
Bài tập: Tìm cực trị có điều kiện.
0 Bài học 00:00:00 giờ
Bài tập:Xác định phương trình đường qua các điểm cực trị
0 Bài học 00:00:00 giờ
Bài 4: KS Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất
3 Bài học 36:00:00 giờ
 • 1) Định nghĩa - giá trị lớn nhất 12
 • 2) Định nghĩa - giá trị nhỏ nhất 12
 • Khảo sát giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất 12
Bài 5: Tính lồi lõm và điểm uốn của đường cong
3 Bài học 36:00:00 giờ
 • 1) Định nghĩa 12
 • 2) Định lý 12
 • 3) Điểm uốn - Áp dụng 12
Bài 6: Đường tiệm cận của đường cong
7 Bài học 84:00:00 giờ
 • 1) Định nghĩa 12
 • 2) Các loại đường tiệm cận (Phần 1) 12
 • 2) Các loại đường tiệm cận (Phần 2) 12
 • 2) Các loại đường tiệm cận (Phần 3) 12
 • 3) Áp dụng (Phần 1) 12
 • 3) Áp dụng (Phần 2) 12
 • Đường tiệm cận của đường cong 12
Bài 7: Phép biến đổi trục tọa độ và ứng dụng
4 Bài học 48:00:00 giờ
 • 1) Đổi trục bằng pháp tịnh tiến - Bài toán tổng quát 12
 • 2) Áp dụng (Phần 1) 12
 • 2) Áp dụng (Phần 2) 12
 • Phép biến đổi trục toạ độ và ứng dụng 12
Bài 8: KS Hàm bậc nhất và vấn đề liên quan
4 Bài học 48:00:00 giờ
 • Đường lối chung để KS và vẽ đồ thị một hàm số (Phần 1) 12
 • Đường lối chung để KS và vẽ đồ thị một hàm số (Phần 2) 12
 • Định lý 12
 • Khảo sát hàm số bậc nhất và vấn đề liên quan 12
Bài 9: KS Hàm bậc nhất và miền định bởi 1 đường thẳng
5 Bài học 60:00:00 giờ
 • Phần 1 - Hàm bậc nhất và miền định bởi 1 đường thẳng 12
 • Phần 2 - Hàm bậc nhất và miền định bởi 1 đường thẳng 12
 • Phần 3 - Hàm bậc nhất và miền định bởi 1 đường thẳng 12
 • Phần 4 - Hàm bậc nhất và miền định bởi 1 đường thẳng 12
 • Giới Thiệu - Hàm bậc nhất và miền định bởi 1 đường thẳng 12
Bài 10: KS Hàm số bậc hai và vấn đề liên quan
4 Bài học 48:00:00 giờ
 • I) Khảo sát tổng quát (Phần 1) 12
 • I) Khảo sát tổng quát (Phần 2) 12
 • II) Một số những vấn đề thông dụng liên quan 12
 • Khảo sát hàm số bậc hai và vấn đề liên quan 12
Bài 11: HS bậc hai và miền định bởi Parabol
3 Bài học 36:00:00 giờ
 • Miền định bởi một Parabol 12
 • Áp dụng 12
 • Giới Thiệu - Hàm số bậc 2 và miền định bởi Parabol 12
Bài 12: Khảo sát hàm số nhất biến
8 Bài học 96:00:00 giờ
 • I) Khảo sát tổng quát (Phần 1) 12
 • I) Khảo sát tổng quát (Phần 2) 12
 • Áp dụng 12
 • II) Một số vấn đề liên quan (Phần 1) 12
 • II) Một số vấn đề liên quan (Phần 2) 12
 • III) Miền định hởi một hypebol và AD vào việc giải bất pt bằng đồ thị 12
 • Áp dụng 12
 • Khảo sát hàm số nhất biến 12
Bài 13: KS Hàm số bậc ba và vấn đề liên quan
4 Bài học 48:00:00 giờ
 • 1) Khảo sát tổng quát 12
 • 2) Áp dụng (Phần 1) 12
 • 2) Áp dụng (Phần 2) 12
 • Khảo sát hàm số bậc ba và vấn đề liên quan 12
Bài 14: PT bậc ba và ứng dụng(P1)
5 Bài học 60:00:00 giờ
 • Phương trình bậc ba (Phần 1) 12
 • Phương trình bậc ba (Phần 2) 12
 • Áp dụng (Phần 1) 12
 • Áp dụng (Phần 2) 12
 • Phương trình bậc ba và áp dụng (phần 1) 12
Bài 15: PT bậc ba và ứng dụng(P2)
7 Bài học 84:00:00 giờ
 • Giải phương trình bậc ba bằng đồ thị 12
 • Áp dụng (Phần 1) 12
 • Áp dụng (Phần 2) 12
 • Áp dụng (Phần 3) 12
 • Áp dụng (Phần 4) 12
 • Áp dụng (Phần 5) 12
 • Phương trình bậc ba và áp dụng (phần 2) 12
Bà I 16: KS hàm số trùng phương
5 Bài học 60:00:00 giờ
 • Khảo sát hàm số trùng phương 12
 • I) Khảo sát tổng quát (Phần 1) 12
 • I) Khảo sát tổng quát (Phần 2) 12
 • I) Khảo sát tổng quát (Phần 3) 12
 • II) Áp dụng 12
Bài 17: Khảo sát HS hữu tỉ
9 Bài học 108:00:00 giờ
 • I) Khảo sát tổng quát (Phần 1) 12
 • I) Khảo sát tổng quát (Phần 2) 12
 • I) Khảo sát tổng quát (Phần 3) 12
 • II) Áp dụng (Phần 1) 12
 • II) Áp dụng (Phần 2) 12
 • II) Áp dụng (Phần 3) 12
 • II) Áp dụng (Phần 4) 12
 • II) Áp dụng (Phần 5) 12
 • Khảo sát hàm số hữu tỉ 12
Bài 14: Bài tập tổng hợp
0 Bài học 00:00:00 giờ
Kiến thức nền tảng
+ View more
Mô tả

Mô t?

+ View more
Other related courses
00:00:00 giờ
0 1 20000₫
312:00:00 giờ
0 1 20000₫
180:00:00 giờ
0 1 20000₫
84:00:00 giờ
Updated Fri, 25-Jun-2021
0 1 20000₫
Về giảng viên
 • 0 lượt xem
 • 6 Học viên
 • 271 Môn
+ View more
Phản hồi của học viên
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
lượt xem
20000₫
Mua Ngay
Bao gồm:
 • 1056:00:00 giờ Bài giảng video
 • 88 Bài học
 • Truy cập trên Mobil và TV thông minh
 • Truy cập trong 12 tháng
 • Compare this course with other