Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Giải đề Lý ĐH-CĐ
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 12/14/2019 10:44:30 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Luyện giải đề thi ĐH cấp tốc
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
Chuyên đề dòng điện xoay chiều.
Đoạn mạch chỉ có R, L, C
Số phần: 1 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang giai de ly
Đánh giá bài giảng:

ĐOẠN MẠCH CHỈ CÓ R, L HOẶC C

Nội dung bài học:

1. Bài giảng:

- Các công thức sử dụng giải nhanh các bài tập về đoạn mạch chỉ có một phần tử

- Một số ví dụ và bài tập liên quan .

2. Bài tập.

- Với 5 bài tập là những câu trong các đề thi đại học - cao đẳng của những năm 2007, 2009, 2010. Tất cả sẽ được khái quát thành các vấn đề sau :

   Vấn đề  :  - Đoạn Mạch Chỉ Có R, L Hoặc C.

** Khi học này, các bạn sẽ biết được phương pháp giải loại bài tập dòng điện xoay chiều mà đoạn mạch  chỉ có một tử. Đây là loại bài tập cơ bản có trong các đề đại học và cao đẳng.Bài tập 1

Câu 1 (CĐ 2007): Đoạn mạch điện xoay chiều AB chỉ chứa một trong các phần tử: điện trở thuần, cuộn dây hoặc tụ điện. Khi đặt hiệu điện thế u = U0sin (ωt + π/6) lên hai đầu A và B thì dòng điện trong mạch có biểu thức i = I0sin(ωt - π/3) . Đoạn mạch AB chứa:
    A. cuộn dây thuần cảm (cảm thuần).                           B. điện trở thuần.
    C. tụ điện.                                                                 D. cuộn dây có điện trở thuần.
Câu 2. (CĐNĂM 2009): Đặt điện áp  vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thì cường độ dòng điện trong mạch là i = I0cos(wt + ji). Giá trị của ji bằng:
   
Câu 3. (ĐH - 2010): Đặt điện áp u = U0coswt vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm là:
    
Câu 4. (CAO ĐẲNG 2010): Đặt điện áp u = U0coswt vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Tại thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm có độ lớn cực đại thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm bằng:
   
Câu 5. (CAO ĐẲNG 2010): Đặt điện áp  vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch là . Tỉ số điện trở thuần R và cảm kháng của cuộn cảm là:
     

Câu 6. (ĐH –2008): Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện RLC không phân nhánh một hiệu điện thế (V) thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch có biểu thức là (A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch này là:
  A. 440 W.                                B. 220ÖW.                     C. 440Ö2 W.                       D. 220 W.
Câu 7. (ĐH – 2008): Đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm cuộn dây có độ tự cảm L, điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C. Khi dòng điện có tần số góc  chạy qua đoạn mạch thì hệ số công suất của đoạn mạch này:
  A. phụ thuộc điện trở thuần của đoạn mạch.                       B. bằng 0.
  C. phụ thuộc tổng trở của đoạn mạch.                                D. bằng 1.
Câu 8. (ĐH – 2008): Đoạn mạch điện xoay chiều gồm biến trở R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Biết hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là U, cảm kháng ZL, dung kháng ZC (với ZC ¹ ZL) và tần số dòng điện trong mạch không đổi. Thay đổi R đến giá trị R0 thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt giá trị cực đại Pm, khi đó:
  
Câu 9. (CĐNĂM 2009): Đặt điện áp(V) vào hai đầu đoạn mạch có điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp thì dòng điện qua mạch là (A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là:
    A.100Ö3 W.                         B. 50 W.                           C. 50Ö3 W.                          D. 100 W.
Câu 10. (CĐNĂM 2009): Đặt điện áp (V), có w thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần 200 W, cuộn cảm thuần có độ tự cảm H và tụ điện có điện dungF mắc nối tiếp. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là 50 W. Giá trị của w là:
    A. 150 p rad/s.                      B. 50p rad/s.                     C. 100p rad/s.                      D. 120p rad/s.
Câu 11. (ĐH – 2009): Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện. Dung kháng của tụ điện là 100 Ω. Khi điều chỉnh R thì tại hai giá trị R1 và R2 công suất tiêu thụ của đoạn mạch như nhau. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện khi R = R1 bằng hai lần điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện khi R = R2. Các giá trị R1 và R2 là:
    A. R1 = 50 Ω, R2 = 100 Ω.                                               B. R1 = 40 Ω, R2 = 250 Ω
    C. R1 = 50 Ω, R2 = 200 Ω.                                               D. R1 = 25 Ω, R2 = 100
Câu 12. (ĐH - 2010): Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số 50Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh điện dung C đến giá trị hoặc  thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đều có giá trị bằng nhau. Giá trị của L bằng:
     
Câu 13. (ĐH - 2010): Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Gọi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tu điện, giữa hai đầu biến trở và hệ số công suất của đoạn mạch khi biến trở có giá trị R1 lần lượt là UC1­, UR1 và cosj1; khi biến trở có giá trị R2 thì các giá trị tương ứng nói trên là UC2, UR2 và cosj2. Biết UC1 = 2UC2, UR2 = 2UR1. Giá trị của cosj1 và cosj2 là:
   
Câu 14. (CAO ĐẲNG 2010): Đặt điện áp u = 200cos100pt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm một biến trở R mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần có độ tự cảm H. Điều chỉnh biến trở để công suất tỏa nhiệt trên biến trở đạt cực đại, khi đó cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch bằng:
     
Câu 15. (CAO ĐẲNG 2010): Đặt điện áp u = UÖ2coswt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần mắc nối tiếp với một biến trở R. Ứng với hai giá trị R1 = 20 W và R2 = 80 W của biến trở thì công suất tiêu thụ trong đoạn mạch đều bằng 400 W. Giá trị của U là
      A. 400 V.                                 B. 200 V.                          C. 100 V.                             D. 100Ö2V.
Câu 19: ( ĐH 2011) Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R1 mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C, đoạn mạch MB gồm điện trở thuần R2 mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Đặt điện áp xoay chiều có tần số và giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB. Khi đó đoạn mạch AB tiêu thụ công suất bằng 120 W và có hệ số công suất bằng 1. Nếu nối tắt hai đầu tụ điện thì điện áp hai đầu đoạn mạch AM và MB có cùng giá trị hiệu dụng nhưng lệch pha nhau , công suất tiêu thụ trên đoạn mạch AB trong trường hợp này bằng
       A. 75 W.                                    B. 90 W.                         C. 160 W.                             D. 180 W.
Câu 20: ( ĐH 2011) Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm điện trở thuần R1 = 40W mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung , đoạn mạch MB gồm điện trở thuần R2 mắc với cuộn thuần cảm. Đặt vào A, B điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi thì điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch AM và MB lần lượt là:. Hệ số công suất của đoạn mạch AB là
         A. 0,84.                                      B. 0,71.                           C. 0,86.                              D. 0,95.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.