Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Hóa Lớp 12
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 5/21/2019 8:46:10 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Hóa lớp 12
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
Chương 6. Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ và Nhôm
Bài 10. Ôn tập chương
Số phần: 3 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang hoa hoc 12
Đánh giá bài giảng:

Bài 10. BÀI TẬP TỔNG KẾT CHƯƠNG

Ôn tập lại kiến thức về các bài giảng ở chương 6 qua bài tập trắc nghiệm chương 6.

Bài tập 1

Câu 1. Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam CaO vào nước ta được dd A. Cho V khí CO2 (đktc) sục vào A, ta thu được 2,5 gam kết tủa thì thể tích V là:
      A.
0,56 lít.         B. 8,4 lít.        C. 2,24 lít.        D. Tất cả đều sai.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 2

Câu 2. Đặt 2 cốc A, B có khối lượng bằng nhau lên hai đĩa cân: cân thăng bằng. Cho 10,6 gam Na2CO3 vào cốc A và 11,82 gam BaCO3 vào cốc B, sau đó thêm 12 gam dd H2SO4 98% vào cốc A: cân mất thăng bằng. Nếu thêm từ từ dd HCl 14,6% vào cốc B cho đến khi cân trở lại thăng bằng thì khối lượng m của dd HCl là:
        A.
6,996 gam.       B. 5,669 gam.      C. 7,12 gam.      D. Một đáp số khác.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 3

Câu 3. Có 1 lít dd chứa Na2CO3 0,1 M và (NH4)2CO3 0,25M. Cho 43 gam hh BaCl2 và CaCl2 vào dd đó. Sau khi các p/ư xảy ra hoàn toàn ta thu được 39,7 gam kết tủa A và dd B. % theo khối lượng các chất trong A là:
         A. 53,8% và 46,2%.                      B. 49,62% và 50,38%.
       C. 30% và 70%.                            D. Một đáp số khác.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 4

Câu 4. Cho 27,4 gam bari kim loại vào 500 gam dd chứa đồng thời (NH4)2SO4 1,32% và CuSO4 2%. Sau khi kết thúc các p/ư thể tích khí A (đktc) là:
         A. 2,24 lít.                 B. 5,6 lít.              C. 6,72 lít.             D. 4,48 lít.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 5

Câu 5. Cho m gam hh X gồm các kim loại kiềm và kiềm thổ tan hoàn toàn vào nước ta thu được 4,48 lít khí bay ra (đktc) và dd Y. Cho 12 bột nhôm vào Y và khuấy đều cho tới khi không thấy khí bay ra nữa thì trong dd còn m gam Al không tan. Giá trị của m là:
         A. 2 gam.             B. 1,8 gam.            C. 2,4 gam.           D. 1,2 gam.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 6

Câu 6. Cho 200 ml dd KAlO2 aM tác dụng với 300 ml dd HCl 1M ta thu đươc một kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi thì được 7,65 gam chất rắn, giá trị của a là:
        A. 1M.           B. 0,5M.              C. 1,2M.               D. Tất cả đều sai.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 7

Câu 7. Cho 9,72 gam Al tham gia p/ư nhiệt nhôm với hh bột CuO và Fe2O3. Sau p/ư ta thu được hh rắn X. Cho X tan hoàn toàn trong dd HNO3 loãng dư thu được hh khí Z gồm N2 và N2O có thể tích V lít (đktc). Tỉ khối của Z đối với H2 bằng 18 thì giá trị của V là:
          A. 0,448 lít.              B. 2,24 lít.               C. 0,56 lít.               D. 1,12 lít.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 8

Câu 8. Cho 6,72 lít khí CO2 (đktc) sục vào 2 lít dd chứa NaOH 0,15M và Ca(OH)2 0,01M. Khối lượng kết tủa thu được là:
         A. 0 gam.           B. 2 gam.          C. 4,5 gam.             D. 1,5 gam.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.