Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Vật Lý Lớp 12
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 2/28/2020 1:30:10 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Vật lý lớp 12
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
CHƯƠNG III. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
Một số dạng toán khác (nâng cao)
Số phần: 7 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang vat ly 12
Đánh giá bài giảng:

GIẢI BÀI TOÁN BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIẢN ĐỒ FREXNEN

Nội dung bài học:

1. Bài giảng:

- Giản đồ vec tơ.

- Cách vẽ giản đồ vec tơ trượt.

- Một số ví dụ và bài tập liên quan .

2. Bài tập.

- Với 7 bài tập bao gồm các câu bài tập tự luận về phương pháp giải bài toán bằng giản đồ Fexnen được trích từ các đề kiểm tra, đề thi của các trường. Các bài tập này được khái quát thành vấn đề sau :

Vấn đề Giải bài toán bằng giản đồ Frexnen.

** Khi học xong bài này, các bạn sẽ biết được phương pháp vận dụng giản đồ vecto để giải các bài toán mạch điện xoay chiều. Phương pháp này được vận dụng nhiều để giải nhanh bài toán mạch điện xoay chiều và rất cần thiết để giải các bài tập trắc nghiệm trong các đề thi, đề kiểm tra.


GIẢI BÀI TOÁN BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIẢN ĐỒ FREXNEN

1. Giản đồ véc tơ

+ Hiệu điện thế tức thời ở hai đầu đoạn mạch     uAB = uR + uL + uC

* Cách vẽ giản đồ véc tơ

Vì i không đổi nên ta chọn trục cường độ dòng điện làm trục gốc, gốc tại điểm O, chiều dương là chiều quay lượng giác.
                          

2. Cách vẽ giản đồ véc tơ trượt

Bước 1: Chọn trục nằm ngang là trục dòng điện, điểm đầu mạch làm gốc (đó là điểm A).

Bước 2: Biểu diễn lần lượt hiệu điện thế qua mỗi phần bằng các véc tơ  nối đuôi nhau theo nguyên tắc: R - đi ngang; L - đi lên; C - đi xuống.
             
Bước 3:
 Nối A với B thì véc tơ  chính là biểu diễn uAB

Nhận xét:

+ Các hiệu điện thế trên các phần tử được biểu diễn bởi các véc tơ mà độ lớn của các véc tơ tỷ lệ với hiệu điện thế hiệu dụng của nó.

+ Độ lệch pha giữa các hiệu điện thế là góc hợp bởi giữa các véc tơ tương ứng biểu diễn chúng.

+ Độ lệch pha giữa hiệu điện thế và cường độ dòng điện là góc hợp bởi véc tơ biểu diễn nó với trục i

+ Việc giải bài toán là nhằm xác định độ lớn các cạnh và góc của tam giác dựavào các định lý hàm số sin, hàm số cosin và các công thức toán học. 
                                           

Bài tập 1

BÀI TẬP ÁP DỤNG

BÀI 1 : Đoạn mạch AB gồm R, C và cuộn dây mắc nối tiếp vào mạch có u = 120Ö2coswt (V); khi mắc ampe kế lí tưởng G vào hai đầu của cuộn dây thì nó chỉ Ö3A. Thay G bằng vôn kế lí tưởng thì nó chỉ 60V, lúc đó điện áp giữa hai đầu cuộn dây lệch pha 600 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AB. Tổng trở của cuộn dây là bao nhiêu ?

Bài 2: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. 
Cuộn dây thuần cảm. Cho biết hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai điểm A, B là UAB =200(V), giữa hai điểm A, M là UAM =200
Ö2 (V) và giữa M, B là UMB =200(V). Tính hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu điện trở và hai đầu tụ điện.

BÀI 3 : Cho mạch điện như hình vẽ bên. 
Điện trở R =80W, các vôn kế có điện trở rất lớn. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế uAB =240
Ö2cos100pt (V) thì dòng điện chạy trong mạch có giá trị hiệu dụng I =Ö3 (A). Hiệu điện thế tức thời hai đầu các vôn kế lệch pha nhau p/2 , còn số chỉ của vôn kế V2 là UV2 =80Ö3(V). Xác định L, C, r và số chỉ của vôn kế V1.

Bài 4: Cho mạch điện như hình vẽ bên. 
Giá trị của các phần tử trong mạch L =1/p (H); C =50/p (F), R =2r. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch u =U0cos100pt (V). Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai điểm A, N là UAN =200(V) và hiệu điện thế tức thời giữa hai điểm MN lệch pha so với hiệu điện thế tức thời giữa hai điểm AB là 
p/2. Xác định các giá trị U0, R, r. Viết biểu thức dòng điện trong mạch.

Bài 5: Cho mạch điện như hình vẽ: 
 u =U0cos100pt (V), hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai điểm MN là UMN =120 (V), uAM lệch pha so với uMN là 1400 , uAM lệch pha so với uMB là 1100, uAM lệch pha so với uAB là 900.

1. Viết biểu thức hiệu điện thế tức thời giữa hai điểm NB.

2. Biết R =40Ö3 W, tính r, L, C.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 2

BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ

Bài 1.Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ, 
cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C, điện trở có giá trị R. Hai đầu A,B duy trì một hiệu điện thế  u = 100Ö2cos100pt (V). Cường độ dòng điện chạy trong mạch có giá trị hiệu dụng là; 0,5A. Biết hiệu điện thế giữa hai điểm A,M sớm pha hơn dòng điện một góc p/6 Rad; Hiệu điện thế giữa hai điểm M và B chậm pha hơn hiệu điện thế giữa A và B một góc p/6 Rad

a. Tìm R,C?

b. Viết biểu thức cường độ dòng điện trong mạch?

c. Viết biểu thức hiệu điện thế giữa hai điểm A và M?

Bài 2: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ.
Hiệu điện thế hai đầu  có tần số f = 100Hz và giá trị hiệu dụng U không đổi.

1. Mắc vào M,N ampe kế có điện trở rất nhỏ thì pe kế chỉ I = 0,3A. Dòng điện trong mạch lệch pha 600 so với uAB, Công suất toả nhiệt trong mạch là P = 18W. Tìm R1, L, U

2.. Mắc vôn kế có điện trở rất lớn  vào M,N thay cho Ampeke thì vôn kế chỉ 60V đồng thời hiệu điện thế trên vôn kế chậm pha 600 so với uAB. Tìm R2, C?


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: