Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Hóa Lớp 12
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 5/22/2019 2:39:28 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Hóa lớp 12
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
Chương 7. Sắt và Một số kim loại quan trọng
Bài 2. Bài tập Sắt
Số phần: 3 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang hoa hoc 12
Đánh giá bài giảng:

Bài 2. BÀI TẬP CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO CỦA SẮT

Thực hành bài tập trắc nghiệm về cách tính khối lượng ,cách xác định kim loại , phản ứng hóa học thể tích của dung dịch, ….trong bài Sắt

Bài tập 1

Câu 1. Các kim loại trong dãy nào sau đây đều phản ứng được với dung dịch  CuCl2
      A. Na, Mg, Ag.                B. Fe, Na, Mg.               C. Ba, Mg, Hg.                 D. Na, Ba, Ag.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 2

Câu 2. Cấu hình electron nào sau đây là của ion Fe3+:
     A. [Ar]3d6.                  B. [Ar]3d5.                  C. [Ar]3d4.                 D. [Ar]3d3.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 3

Câu 3. Cho 2,52 gam kim loại tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, thu được 6,84gam muối sunfat. Kim loại đó là:
     A.
Mg.                         B. Zn.                         C. Fe.                        D. Al.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 4

Câu 4. Ngâm một lá kim loại có khối lượng 50 gam trong dung dịch HCl. Sau khi thu được 336 ml khí thì khối lượng là kim loại giảm 1,68%. Kim loại đó là:
     A.
Zn.                     B. Fe.                             C. Fe.                           D. Al.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 5

Câu 5. Hỗn hợp A chứa Fe và kim loại M có hóa trị không đổi trong mọi hợp chất. Tỉ lệ số mol  của M và Fe trong A là 1: 3. Cho 19,2 gam hỗn hợp A tan hết vào dung dịch HCl thu được 8,96 lít H2 (đktc). Cho 19,2 gam hỗn hợp A tác dụng với khí Cl2 thì cần 12,32 lít khí Cl2 (đktc). Xác định kim loại M và % theo khối lượng các kim loại trong hỗn hợp A.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 6

Câu 6. Nung m gam bột sắt trong oxy, thu được 3 gam hỗn hợp chất rắn X. Hòa tan hỗn hợp X trong dd HNO3 (dư) thoát ra 0,46 lít khí (đktc) NO (là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là:  (Đề thi TSĐH Khối B-năm 2007).
     A. 2,22.                      B. 2,62.                      C. 2,52.                 D. 2,32.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 7

Câu 7.  Cho 6,72 gam Fe vào dd chứa 0,3 mol H2SO4 đặc nóng (giả thiết SO2 là sản phẩm khử duy nhất). Sau khi p/ư xảy ra hoàn toàn thì được (cho Fe = 56).
     A. 0,02 mol Fe2(SO4)3 và 0,08 mol FeSO4.
     B. 0,12 mol FeSO4.
     C. 0,03 mol Fe2(SO4)3  và 0,06 mol FeSO4.
     D. 0,05 mol Fe2(SO4)3 và 0,02 mol Fe dư.    ( Đề thi TSDH khối B. 2007)


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 8

Câu 8. Khi cho m gam hỗn hợp bột Zn và Fe vào lượng dư dd CuSO4. Sau khi kết thúc các p/ư, lọc bỏ phần dd thu được m gam bột rắn. Thành phần % theo khối lượng của Zn trong hỗn hợp ban đầu là (cho Zn = 65, Fe = 56, Cu = 64)
     A. 90,27%.                  B. 12,67%.                 C. 82,20%                                  D. 85,30%.
( Đề thi TSDH khối B - 2007)


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 9

Câu 9. Cho hỗn hợp X gồm Mg, Fe vo dd H2SO4 đặc nóng sau khi p/ư xảy ra hoàn toàn thu được dd Y và một phần Fe không tan. Chất tan trong dd Y là:
     A. MgSO4, Fe2(SO4)3 và FeSO4.                          B. MgSO4
     C. MgSO4 và FeSO4                                               D. MgSO4 và Fe2(SO4)3.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 10

Câu 10. Để khử ion Fe3+ trong dd thành ion Fe2+ có thể dùng một lượng dư.
      A. Kim loại Cu.               B. Kim loại Mg.            C. Kim loại Ag.                    D. Kim loại Ba.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Mời bạn nhấn vào link dưới đây để làm bài kiểm tra:

Bài kiểm tra - Bài tập về Sắt - Đề số 1
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: