Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Hóa Lớp 12
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 5/19/2019 9:17:33 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Hóa lớp 12
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
Chương 1. Este và Lipit
Bài 7. Bài tập ôn chương
Số phần: 7 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang hoa hoc 12
Đánh giá bài giảng:

BÀI 7. BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG I

Ôn tập lại kiến thức về các bài giảng ở chương 1 qua bài tập trắc nghiệm chương 1.

Bài tập 1

Câu 1. Ứng với công thức phân tử C4H6O2 , có bao nhiệu este đồng phân mạch hở của nhau
          
A.
4.                                 B. 3.                                C. 5.                              D. 6.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 2

Câu 2. Trong phân tử  este X no đơn chức, mạch hở, oxi chiếm 36,36% theo khối lượng. Số công thức cấu tạo thỏa mãn công thức phân tử của X là:
     A.
2.                                        B. 3.                                      C. 4.                                        D. 5.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 3

Câu 3. Đốt cháy hòan tòan 2,2 gam este X thu được 2,24 lít khí CO2 (đktc) và 1, 8 gam nước . Công thức phân tử của X là
         
A.
C2H4O.                               B. C4H8O2.                          C. C3H6O2.                              D. C4H6O2.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 4

Câu 4. Thủy phân 8,8 gam este X có công thức  phân tử C4H8O2 bằng dung dịch NaOH  vừa đủ thu được 4,6 gam ancol Y và
A.
4,1 gam muối.                     B. 4,2 gam muối.               C. 8,2 gam muối.                       D. 3,4 gam muối.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 5

Câu 5. Đun sôi hỗn hợp X gồm 12 gam CH3COOH và 11,5 gam C2H5OH  với H2SO­4 làm chất xúc tác đến khi phản ứng kết thúc thu được 11,44 gam este. Hiệu suất phản ứng este hóa là:
      A.
50%.                                    B. 65%.                               C. 66,67%.                                 D. 52%. 


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 6

Câu 6. Thủy phân 4,3 gam este X đơn chức  mạch hở có xúc tác axit đếnkhi phản ứng hòan tòan ta thu được hỗn hợp hai chất hữu cơ Y và Z . Cho  Y và Z phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3  thu được 21,6 gam Ag. Công thức cấu tạo của X là:
           
A.
CH3COO-CH=CH2.                                           B. HOOCCH=CH -CH3.
            C.
HCOÒCH2-CH=CH2.                                         D. HOOCC(CH3)=CH2.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 7

Câu 7. Đun  a gam hỗn hợp hai chất X và Y đồng phân cấu tạo của nhau với 200ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ) đến khi phản ứng hòan tòan thu được 15 gam hỗn hợp hai muối của hai axit no đơn chức đồng đẳng liên tiếp và một ancol. Giá trị của a và công thức cấu tạo của X và Y lần lượt là:
       
A. 12 gam, CH3COOH và HCOOCH3.                             B. 14,8 gam, HCOOC2H5 và CH3COOCH3
        C. 14,8 gam, CH3COOCH3 và CH3COOCH3.                    D. 9 gam, CH3COOH và HCOOCH3.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 8

Câu 8. Este X có tỉ khối đối với CO2 bằng 2. Xà phòng hóa hòan tòan 0,1 mol X bằng 100 ml dung dịch 1M của một hiđroxit kim loại kiềm MOH  rồi chưng cất thu được 9,8 gam chất rắn khan và 4,6 gam chất hữu cơ Y. Kim loại kiềm M và công thức cấu tạo của X theo thứ tự là:
     
A.
Na, CH3COOCH3.                                 B. K và CH3COOC2H5. 
     
C. Na và CH3COO-C2H5.                           D. Một kết quả khác.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 9

Câu 9. Đun hợp chất A với dung dịch axit vô cơ thu được chất hữu cơ B và ancol D đơn chức. Tỉ khối hơi của B so với N2 = 2,57. Cho hợi D đi qua bột CuO nung nóng thu được E có phản ứng tráng bạc Đốt cháy hòan tòan 2,8 gam A cần dùng hết 3,92 lít khí O2 (đktc). Sản phẩm cháy thu được chỉ gồm CO2 và H2O theo tỉ lệ số mol là 3 : 2. Công thức cấu tạo của A là:
       A.
CH3-COO-C2H3.                                            B. CH2=CH-COO-CH2CH=CH2
      C. CH2=CH-CH2COO-CH=CH2.                           D. Một công thức khác.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 10

Câu 10. Cho các phát biểu sau đây:
            a) Chất béo là trieste của glixerolvới các axit monocacboxilic có số chẵn nguyên tử cacbon, mạch cacbon dài không phân nhánh.
           b) Lipit gồm chất béo, sáp,steroit, photpholipit..
           c) Chất béo là các chất lỏng.
           d) Chất béo chứa chủ yếu các gốc chưa no của axit béo thường là chất lỏng ở nhiệt độ phòng và được gọi là dầu.e) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch.
           f) Chất béo là thành phần chính của dằu mỡ động thực vật.
            Những câu phát biểu đúng là:

           A.
a, b, d.                            B. a, b, c.                       C. c, d, e.                    D. a, b, d, f.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 11

Câu 11. Cho các chất lỏng sau: axit axetic, glixerol và triolein. Để phân biệt ba chất lỏng đó ta có thể chỉ cần dùng:
        
A.
Nước và quì tím.                                     B. Nước và dung dịch NaOH.
         C.
Dung dịch NaOH.                                     D. Nước brom.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 12

Câu 12. Đun hỗn hợp gồm 12 gam  axit đơn chức X và 9 gam ancol đơn chức Y với 250 ml dung dịch H2SO4 1M làm chất xúc tác. Giả sử phản ứng xảy ra hòan tòan. Sau phản ứng thu được hỗn hợp A, ta phải dùng 100 gam dung dịch NaOH 22% để trung hòa hết các axit trong A và thu được muối trong đó có 4,1 gam muối natri của axit X và Y là:
            
A.
CH3COOH và CH3CH2-CH2OH.                                B. CH3COOH và (CH3)2CH-OH.
           
C. CH3CH2COOH và C2H5OH.                                       D. Cả A và B đều có thể đúng.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 13

Câu 13. Chất béo tristearin có chứa 2,84% axit stearic tự do theo khối lượng thì chỉ số xà phòng hóa của chất béo là:                   A. 188,72.                       B. 192.                    C. 200.                    D. 180.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 14

Câu 14. Một số este dùng trong hương liệu, mĩ phẩm, bột giặt vì chúng là những este:
           
A.
Ở thể lỏng và dễ bay hơi.                                     B. Có mùi thơm và an tòan với người.
           
C.
Có thể bay hơi nhanh sau khi sử dụng.                 D. Đều có nguồn gốc từ thiên nhiên.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 15

Câu 15. Chất giặt rửa tổng hợp có ưu điểm:
           
A.
Dễ kiếm.                                                                                 B. Rẻ tiền hơn xà phòng.
           
C.
Có thể dùng để giặt rửa cả trong nước cứng.                            D. Có khả năng hòa tan tốt trong nước.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 16

Câu 16.  Từ các ancol C3H8O và axit C4H8O2 có thể tạo ra bao nhiêu đồng phân este
             
A. 3.                               B. 5.                           C. 4.                                D. 6.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 17

Câu 17. Cho các phát biểu sau đây:
            a) Các triglixerat đều có phản ứng cộng hidro.
            b) Chỉ có các chất béo ở thể lỏng mới có phản ứng cộng hidro.
            c) Các triglixerit có gốc axit béo no thường ở thể rắn ở nhiệt độ thường.
            d) Có thể dùng nước để phân biệt este với ancol hoăc với axit tạo nên chính este đó.
          Những phát biểu đúng là:

                
A.
c, d.                    B. a, b, d.                         C. a,c, d.                    D. a, b, c, d.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 18

Câu 18. Từ etilen và benzen phải dùng ít hất mấy phản ứng để tạo ra polibutadien, polistiren, polibuta-stiren
             
A.
7.                       B. 6.                                  C. 5.                          D. 8.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 19

Câu 19. Cho 9,2 gam hỗn hợp X gồm HCOOH và C2H5OH tác dụng với Na dư thì thu được bao nhiêu lít khí H2 (đktc).
              A.
2,24 lít.              B. 11,2 lít.                    C. 3,36 lít.                D. Không xác định được vì thiếu dữ kiện.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 20

Câu 20. Cho 46 gam hỗn hợp X gồm HCOOH và C2H5OH tham gia phản ứng este hóa ,giả sử phản ứng xảy ra hòan tòan thì lượng este thu được sẽ lớn nhất khi tỉ lệ số mol giữaa hai chất là
           
A.
1 : 2.                   B. 1 : 1.                        C. 1 : 3                      D. 2 : 3.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 21

Câu 21. Thủy phân một este mạch hở không tham gia phản ứng tráng gương trong dung dịch NaOH vừa đủ ta thu được 12,4 gam etylenglicol và 35,6 gam hỗn hợp hai muối natri. Công thức cấu tạo của  este là:
      
A.
CH3COO-CH2-CH2-O-CO- C3H7.                                 B. CH3COO-CH2-CH2-O-CO- C2H5.
       C. HCOO-CH2-CH2-O-CO- CH3.                                      D. H-COO-CH2-CH2-O-CO- C2H5.  


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: