Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Vật Lý Lớp 12
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 2/28/2020 1:14:48 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Vật lý lớp 12
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
CHƯƠNG II. SÓNG CƠ HỌC
Bài tập về giao thoa
Số phần: 6 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang vat ly 12
Đánh giá bài giảng:

BÀI TẬP GIAO THOA SÓNG

Nội dung bài học:

1. Bài giảng:

- Ôn lại lý thuyết giao thoa sóng.

- Phương pháp giải bài tập giao thoa sóng

- Một số ví dụ và bài tập liên quan .

2. Bài tập.

- Với 15 bài tập tự luận về giao thoa sóng được lấy từ các đề kiểm tra của các trường, sách bài tập vật lý nâng cao và trong các đề thi những năm gần đây. Các bài tập này được khái quát thành vấn đề sau :

Vấn đề : Bài Tập Giao Thoa Sóng.

** Qua bài học này, các bạn sẽ biết được các dạng toán về giao thoa và phương pháp giải các bài tập giao thoa sóng. Đây là dạng toán cơ bản và là trọng tâm sẽ có trong các đề thi tốt nghiệp, đại học và trong các đề kiểm tra.


GIAO THOA SÓNG CƠ

1. Sự giao thoa của sóng là hiện tượng hai sóng kết hợp, khi gặp nhau tại những điểm xác định, luôn luôn hoặc tăng cường nhau, hoặc làm yếu nhau .

Hiện tượng giao thoa là hiện tượng đặc trưng của sóng.

2. Điều kiện để có hiện tượng giao thoa là hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn kết hợp, nghĩa là hai nguồn dao động cùng phương, cùng tần số và có độ lệch pha không đổi theo thời gian. Hai sóng do hai nguồn kết hợp tạo ra gọi là hai sóng kết hợp.

3. Vị trí cực đại và cực tiểu giao thoa:

Với hai nguồn phát sóng kết hợp, cùng pha (hai nguồn đồng bộ)

  + Những điểm có biên độ dao động cực đại : d2 – d1 = kl      (k = 0, ±1, ±2,…..)

Tại đó hai dao động thành phần cùng pha nhau.

  + Những điểm có biên độ dao động cực tiểu : d2 – d1 = (k + 0,5)l      (k = 0, ±1, ±2,…..).

Tại đó hai dao động thành phần ngược pha nhau.

Giao thoa tạo ra những vân cực đại cực tiểu xen kẻ nhau có dạng là đường hypebol nhận 2 nguồn làm tiêu điểm. Đặc biệt với vân cực đại k=0 là đường trung trực của đoạn thẳng nối 2 nguồn.

4. Phương trình giao thoa tại 1 điểm :

Phương trình sóng tại M do hai sóng từ hai nguồn truyền tới:

  và 

Phương trình giao thoa sóng tại M: uM = u1M + u2M.

Biên độ dao động tại M:   với Dj = j1 - j2.


Bài tập 1

BÀI TẬP ÁP DỤNG :

1. Trên mặt thoáng của chất lỏng có hai nguồn kết hợp A, B có phương trình dao động là: uA =uB =2cos10pt (cm). Tốc độ truyền sóng là v = 3m/s.

a. Viết phương trình sóng tại M cách A, B một khoảng lần lượt d1 = 15cm; d2 = 20cm.

b. Tính biên độ và pha ban đầu của sóng tại N cách A và B lần lượt 45cm và 60cm.

2. Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt một chất lỏng với hai nguồn O1,O2  có cùng phương trình dao động u0 = a cos wt với a = 2cm và w = 20p (rad/s). Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là v = 60cm/s. Bỏ qua sự giảm biên độ sóng khi lan truyền từ các nguồn. dao động tại điểm M cách nguồn d1=8cm, d2=10cm có biên độ bằng bao nhiêu ?

3. Hai điểm A và B (AB = 8cm) trên mặt chất lỏng dao động theo cùng phương trình uA = uB = 2cos(100 pt) (cm;s), với vận tốc truyền sóng trên mặt nước 100cm/s, Phương trình sóng của điểm M ở trên đường trung trực của AB cách AB  3cm có dạng ?

4. Giao thoa sóng nước với hai nguồn giống hệt nhau A, B cách nhau 20cm có tần số 50Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 1,5m/s. Trên mặt nước xét đường tròn tâm A, bán kính AB. Điểm trên đường tròn dao động với biên độ cực đại cách đường thẳng qua A, B một đoạn gần nhất là bao nhiêu?

5. Hai điểm A, B trên mặt nước dao động cùng tần số 15Hz, cùng biên độ và cùng pha,vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 22,5cm/s,AB = 9cm.Trên mặt nước quan sát được bao nhiêu gợn lồi trừ A,B ?

6. Ở bề mặt một chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 và S2 cách nhau 20cm. Hai nguồn này dao động theo phương trẳng đứng có phương trình lần lượt là u1 = 5cos40πt (mm) và u2 = 5cos(40πt + π) (mm). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80 cm/s. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn thẳng S1S2 là  bao nhiêu ?

7. Tại hai điểm trên mặt nước, có hai nguồn phát sóng A và B có phương trình u = acos(40pt) (cm), vận tốc truyền sóng là 50(cm/s), A và B cách nhau 11(cm). Gọi M là điểm trên mặt nước có MA = 10(cm) và MB = 5(cm). Số điểm dao động cực đại trên đoạn AM là bao nhiêu ?

8. Trên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp phát ra hai dao động  uS1 = acoswt  uS2 = asinwt. khoảng cách giữa hai nguồn là S1S2 = 2,75l. Hỏi trên đoạn S1S2 có mấy điểm cực đại dao động cùng pha với S1.

9. Biết A và B là 2 nguồn sóng nước có cùng biên độ, tần số nhưng ngược pha và cách nhau 5,2( là bước sóng). Trên vòng tròn nằm trên mặt nước, đường kính AB, sẽ có điểm M không dao động cách A một khoảng bé nhất là bao nhiêu ?

10. Giao thoa sóng nước với hai nguồn giống hệt nhau A, B cách nhau 20cm có tần số 50Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 1,5m/s. Trên mặt nước xét đường tròn tâm A, bán kính AB.

a. Trên đường tròn có bao nhiêu cực đại?

b. Điểm trên đường tròn dao động với biên độ cực đại cách đường thẳng qua A, B một đoạn gần nhất là bao nhiêu ?

11. Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số f =15Hz và cùng pha. Tại một điểm M cách A, B những khoảng d1=16cm, d2=20cm sóng có biên độ cực tiểu. Giữa M và đường trung trực của AB có hai dãy cực đại. Tốc truyền sóng trên mặt nước là bao nhiêu?

12. Biết A và B là 2 nguồn sóng nước giống nhau cách nhau 11cm. Tại điểm M cách các nguồn A,B các đoạn tương ứng là d1 = 18cm và d2 = 24cm có biên độ dao động cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB có 2 đường cực đại. Hỏi đường cực đại gần nguồn A nhất sẽ cách A bao nhiêu cm?


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 2

BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ:

1. Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 20cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = 2cos40pt và uB = 2cos(40pt + p) (uA và uB tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30 cm/s. Xét hình vuông AMNB thuộc mặt thoáng chất lỏng. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn BM là bao nhiêu ?

2. Hai điểm A, B trên mặt nước dao động cùng tần số 15Hz, cùng biên độ và cùng pha,vận tốc

truyền sóng trên mặt nước là 45 cm/s,AB = 18cm.Trên mặt nước quan sát được bao nhiêu gợn lồi trừ A,B

3. Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 

I.Tại một điểm M cách các nguồn sóng d1 = 20,5cm và d2 = 25cm sóng có biên độ cực đại. Biết rằng giữa M và đường trung trực của AB còn hai đường dao động mạnh.Tính vận tốc truyền sóng trên mặt nước.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Mời bạn nhấn vào link dưới đây để làm bài kiểm tra:

Đề kiểm tra - Bài tập về giao thoa - Đề số 1
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


12