Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Toán Lớp 11
Giải Tích
Hình Học
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 5/31/2020 3:31:15 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Toán lớp 11
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 5.000 Đồng
Chương 1. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng
B9. Trắc nghiệm tổng hợp chương (T2)
Số phần: 4 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang toan lop 12
Đánh giá bài giảng:

BÀI .TRẮC NGHIỆM PHÉP BIẾN HÌNH (T2)

I. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Bài 1: Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A(4; 5). Hỏi A là ảnh của điểm nào trong các điểm sau qua phép tịnh tiến theo  ?
A . B(3;1)                              B. C(1; 6)               C. D(4; 7)                                D. E(2; 4)
Bài 2: Có bao nhêu phép tịnh tiến biến một đường tròn cho trước thành chính nó?
A .không có                          B. một                   C. Bốn                                    D. vô số.
Bài 3. Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(2; 3), hỏi trong bốn điểm sau điểm nào là ảnh M qua phép đối xứng qua đường thẳng x – y = 0?
A . A(3;2)                              B. B(2; -3)               C. C(3; -2)                               D. D(-2; 3)
Bài 4. Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?
A .phép đối xứng tâm không có điểm nào biến thành chính nó
B .phép đối xứng tâm có đúng một điểm biến thành chính nó.
C .có phép đối xứng tâm có hai điểm biến thành chính nó
D .có phép đối xứng tâm có vô số điểm biến thành chính nó.
Bài 5.Cho tam giác đều tâm O là tâm đối xứng. Hỏi có bao nhiêu phép quay tâm O góc a, 0 ≤a≤2π, biến tam giác trên thành chính nó?
A .Một                                    B. Hai                 C. Ba                                   D. Bốn
Bài 6.Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng D có phương trình x - y +4 = 0. Hỏi trong bốn đường thẳng cho bởi các phương trình sau đường thẳng nào có thể biến thành D qua một phép đối xứng tâm?
A . 2x + y – 4 = 0                                               B . x + y - 1 = 0
C .2x -2y + 1 = 0                                                D . 2x + 2y – 3 = 0
Bài 7.Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm M(-2; 4). Hỏi phép vị tự tâm O tỉ số k = -2 biến M thành điểm nào trong các điểm sau?
A . A(-8; 4)                                B. B(-4; -8)               C. C(4; -8)                                D. D(4; 8)
Bài 8. Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình 2x – y = 0. Hỏi phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm O tỉ số k = -2 và phép đối xứng qua trục Oy sẽ biến d thành đường thẳng nào trong các đường thẳng có phương trình sau?
A . 2x – y = 0                                                            B. 2x + y = 0
C. 4x – y = 0                                                             D. 2x + y – 2 = 0
Bài 9. Cho hình bình hành ABCD. Có bao nhiêu phép tinh tiến biến đường thẳng AB thành đường thẳng CD và biến đường thẳng AD thành đường thẳng BC?
A .không có phép nào                                          B . có một phép duy nhất
C .chỉ có hai phép                                                D .có vô số phép.
Bài 10. Cho hai đường thẳng a và b cắt nhau và góc giữa chúng bằng 600. Có bao nhiêu phép đối xứng trục biến a thành a và biến b thành b?
A .không có phép nào                                          B . có một phép duy nhất
C .chỉ có hai phép                                                D .có vô số phép.
Bài 11. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A .tam giác có trục đối xứng                                B .tứ giác có trục đối xứng
C .hình thang có trục đối xứng                             D .hình thang cân có trục đối xứng.
Bài 12. Hợp thành của hai phép đối xứng tâm là phép nào trong các phép sau đây?
A . Phép đối xứng trục                                         B .Phép đối xứng tâm.
C .Phép tịnh tiến                                                   D . Phép quay.
Bài 13. Cho tam giác đều ABC với O là tâm đường tròn ngoại tiếp. Với giá trị nào dưới đây của j thì phép quay Q(O, j) biến tam giác đều ABC thành chính nó?
A . j = p/3                         B .j = 2p/3                  C .j = 3p/2                         D .j = p/2
Bài 14.Trong các phép sau đây, phép nào có tính chất: Biến mỗi đường thẳng a thành đường thẳng a’ không song song với a
A .phép tịnh tiến                                                   B . phép đối xứng trục
C .phép đối xứng tâm                                          D .phép quay với góc quay p/2.
Bài 15. Cho hai đường thẳng song song d và d’ và một điểm O không nằm trên chúng. Có bao nhiêu phép vị tự tâm O biến đường thẳng d thành đường thẳng d’?
A .không có phép nào                                          B . có một phép duy nhất
C .chỉ có hai phép                                                D .có vô số phép.
II. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ
Bài 1. Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một đường thẳng cho trước thành chính nó?
A .không có                          B. một                   C. Bốn                                    D. vô số.
Bài 2. Có bao nhiêu điểm biến thành chính nó qua phép quay tâm O góc a¹ 2kp, k là một số nguyên?
A .không có                                                        B . có một
C .hai                                                                  D .có vô số
Bài 3. Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C ) có phương trình (x – 2)2 + (y – 2)2= 4. Hỏi phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm O tỉ số k = 1/2 và phép quay tâm O góc 900 sẽ biến (C ) thành đường tròn nào trong các đường tròn sau?
A . (x – 2)2 + (y – 2)2 = 1                                                 B .(x – 1)2 + (y – 1)2 = 1
C . (x + 2)2 + (y – 1)2 = 1                                                 D .(x + 1)2 + (y – 1)2 = 1
Bài 4. Đồ thị của hàm số y = cosx có bao nhiêu trục đối xứng
A .không có  trục đối xứng                                    B . có một trục đối xứng
C .có hai trục đối xứng                                          D .có vô số trục đối xứng
Bài 5.Trong các hình dưới đây hình nào có ba trục đối xứng
A . đoạn thẳng                                                       B .đường tròn.
C .tam giác đều                                                      D .hình vuông.

Phần kiểm tra đang được cập nhật. Mong các bạn thông cảm
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


12