Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Toán Lớp 11
Giải Tích
Hình Học
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 1/23/2020 5:21:29 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Toán lớp 11
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 5.000 Đồng
Chương 1. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng
B9. Trắc nghiệm tổng hợp chương (T1)
Số phần: 6 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang toan lop 12
Đánh giá bài giảng:

BÀI.TRẮC NGHIỆM PHÉP BIẾN HÌNH (T1)

I. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Bài 1: Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A(2; 5). Phép tịnh tiến theo  biến A thành điểm nào trong các điểm sau ?
A . B(3;1)                              B. C(1; 6)               C. D(3; 7)                                D. E(4; 7)
Bài 2: Có bao nhêu phép tịnh tiến biến một hình vuông thành chính nó?
A .không có                          B. một                   C. Bốn                                    D. vô số.
Bài 3. Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(2; 3), hỏi M là ảnh của điểm nào trong bốn điểm sau qua phép đối xứng qua trục Oy:
A . A(3;2)                              B. B(2; -3)               C. C(3; -2)                                D. D(-2; 3)
Bài 4. Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?
A .Đường tròn là hình có vô số trục đối xứng.
B .Một hình có vô số trục đối xứng thì hình đó phải là đường tròn.
C .Một hình có vô số trục đối xứng thì hình đó phải là hình gồm những đường tròn đồng tâm.
D .Một hình có vô số trục đối xứng thì hình đó phải là hình gồm hai đường thẳng vuông góc.
Bài 5. Cho hình chữ nhật có O là tâm đối xứng. Hỏi có bao nhiêu phép quay tâm O góc a, 0 ≤a≤2π, biến hình chữ nhật trên thành chính nó?
A .không có                           B. một                   C. hai                                    D. vô số    
Bài 6. Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình x + y – 2 = 0. Hỏi phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép đối xứng qua tâm O và phép tính tiến theo biến d thành đường thẳng nào trong các đường thẳng có phương trình sau?
A . 3x + 3y – 2 = 0                                               B . x – y + 2 = 0
C .x + y + 2 = 0                                                   D . x + y – 3 = 0
Bài 7. Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình 2x + y – 3 = 0. Hỏi phép vị tự tâm O tỉ số k = 2 biến d thành đường thẳng nào trong các đường thẳng có phương trình sau?
A .2x + 2y = 0                                                      B .2x + y – 6 = 0
C . 4x – 2y – 3 = 0                                                D .x + y – 4 = 0
Bài 8. Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm M(2; 4). Hỏi phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm O tỉ số k = 1/2 và phép đối xứng qua trục Oy sẽ biến M thành điểm nào trong các điểm sau?
A . A(1; 2)                                B. B(-2; 4)               C. C(-1; 2)                                D. D(1; -2)
Bài 9. Cho đường thẳng a cắt hai đường thẳng song song b và b’. Có bao nhiêu phép tinh tiến biến đường thẳng a thành chính nó và biến đường thẳng b thành đường thẳng b’?
A .không có phép nào                                          B . có một phép duy nhất
C .chỉ có hai phép                                                D .có vô số phép.
Bài 10. Cho hai đường thẳng vuông góc với nhau a và b. Có bao nhiêu phép đối xứng trục biến a thành a và biến b thành b?
A .không có phép nào                                          B . có một phép duy nhất
C .chỉ có hai phép                                                D .có vô số phép.
Bài 11. Cho hai đường thẳng bất kỳ d và d’. Có bao nhiêu phép quay biến đường thẳng d thành đường thẳng d’?
A .không có phép nào                                          B . có một phép duy nhất
C .chỉ có hai phép                                                D .có vô số phép.
Bài 12. Hợp thành của hai phép đối xứng trục có trục vuông góc nhau là phép nào trong các phép sau đây?
A . Phép đối xứng trục                                           B .Phép đối xứng tâm.
C .Phép tịnh tiến                                                    D . Phép đồng nhất.
Bài 13. Hợp thành của một phép tịnh tiến và phép đối xứng tâm là phép nào trong các phép sau đây?
A . Phép đối xứng trục                                           B .Phép đối xứng tâm.
C .Phép tịnh tiến                                                    D . Phép đồng nhất.
Bài 14. Cho hai đường tròn bằng nhau (O; R) và (O’; R) với tâm O và O’ phân biệt. Có bao nhiêu phép vị tự biến (O; R) thành (O’; R)?
A .không có phép nào                                          B . có một phép duy nhất
C .chỉ có hai phép                                                D .có vô số phép.
Bài 15. Cho đường tròn (O; R). Có bao nhiêu phép vị tự tâm O biến (O; R) thành chính nó?
A .không có phép nào                                          B . có một phép duy nhất
C .chỉ có hai phép                                                D .có vô số phép.
Bài 16.Cho đường tròn (O; R).Có bao nhiêu phép vị tự biến (O; R) thành chính nó?
A .không có phép nào                                          B .có một phép duy nhất
C .chỉ có hai phép                                                D .có vô số phép.
II. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ
Bài 1.Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một đường tròn cho trước thành chính nó?
A .không có phép nào                                          B . có một phép duy nhất
C .chỉ có hai phép                                                D .có vô số phép
Bài 2. Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C ) có phương trình (x – 1)2 + (y + 2)2 = 4 . Hỏi phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép đối xứng qua trục Oy và phép tịnh tiến theo vecto (2; 3) biến (C ) thành đường tròn nào trong các đưuờng tròn có phương trình sau?
A .x2 + y2 = 4                                                       B .(x – 2)2 + (y – 6)2 = 4
C .(x – 2)2 + (y – 3)2 = 4                                       D .(x – 1)2 + (y – 1)2 = 4
Bài 3. Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình x + y – 2 = 0. Hỏi phép vị tự tâm O tỉ số k = -2 biến d thành đường thẳng nào trong các đường thẳng có phương trình sau?
A . 2x + y + 3 = 0                                                 B . 2x + 2y – 4 = 0
C . x + y + 4 = 0                                                   D . x + y – 4 = 0
Bài 4. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A . Tam giác đều có tâm đối xứng                        B .Tứ giác có tâm đối xứng.
C .Hình thang cân có tâm đối xứng                       D .Hình bình hành có tâm đối xứng.
Bài 5. Cho hai phép vị tự V(O,k) và V(O’,k’) với O và O’ là hai điểm phân biệt và kk’ = 1. Hợp thành của hai phép vị tự đó là phép nào trong các phép sau đây?
A . Phép đối xứng trục                                          B .Phép đối xứng tâm.
C .Phép tịnh tiến                                                   D .Phép quay.

Phần kiểm tra đang được cập nhật. Mong các bạn thông cảm
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: