Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Toán Lớp 11
Giải Tích
Hình Học
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 5/31/2020 3:20:31 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Toán lớp 11
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 5.000 Đồng
Bài 2. Giới hạn của hàm số
VĐ 6: Tính giới hạn dạng hàm số cho bởi hai công thức
Số phần: 7 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang toan lop 12
Đánh giá bài giảng:

VĐ 6: TÍNH GIỚI HẠN HÀM SỐ HAI CÔNG THỨC

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Sử dụng các định nghĩa về giới hạn bên trái, giới hạn bên phải:

 Cho hàm số y= f(x) xác định trên khoảng (x0;b)

Số L được gọi là giới hạn bên phải của hàm số y=f(x) khi  nếu với dãy số (xn) bất kì,

xo<xn<b và xnxo,ta có f(xn) L

               Kí hiệu:

  Cho hàm số y= f(x) xác định trên khoảng (a;x0)

  Số L được gọi là giới hạn bên trái của hàm số y=f(x) khi x xo nếu với dãy số (xn) bất kì,

a<xn <xo và xnxo,ta có f(xn) L

               Kí hiệu:

Lưu ý: hàm số chỉ có giới hạn tại điểm x0 nếu giới hạn bên trái = giới hạn bên phải.

II. BÀI TẬP ÁP DỤNG

Bài 1. Cho hàm số

         Tìm  (nếu có)

Bài 2. Tính giới hạn hàm số tại điểm được chỉ ra:

            tại x = 3

Bài 3. Cho hàm số

        Tìm  (nếu có)

Bài 4. Cho hàm số

         Với giá trị nào của m thì hàm số có giới hạn khi . Tính giới hạn này.

Bài 5. Tìm giá trị m để hàm số sau có giới hạn tại điểm được chỉ ra

            tại x = 1

Bài 6. Cho hàm số

         Với giá trị nào của m thì hàm số có giới hạn khi . Tính giới hạn này.

III. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ

Bài 1. Tính giới hạn hàm số tại điểm được chỉ ra:

            tại x = 0

Bài 2. Tìm giá trị m để hàm số sau có giới hạn tại điểm được chỉ ra

            tại x = 0


VĐ 6: TÍNH GIỚI HẠN HÀM SỐ HAI CÔNG THỨC

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Sử dụng các định nghĩa về giới hạn bên trái, giới hạn bên phải:

 Cho hàm số y= f(x) xác định trên khoảng (x0;b)

Số L được gọi là giới hạn bên phải của hàm số  nếu với dãy số (xn) bất kì,

 

  Cho hàm số y= f(x) xác định trên khoảng (a;x0)

  Số L được gọi là giới hạn bên trái của hàm số  nếu với dãy số (xn) bất kì,

Lưu ý: hàm số chỉ có giới hạn tại điểm xnếu giới hạn bên trái = giới hạn bên phải.

II. BÀI TẬP ÁP DỤNG

 Bài 2. Tính giới hạn hàm số tại điểm được chỉ ra:

       

Bài 5. Tìm giá trị m để hàm số sau có giới hạn tại điểm được chỉ ra

III. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ

Bài 1. Tính giới hạn hàm số tại điểm được chỉ ra:

Bài 2. Tìm giá trị m để hàm số sau có giới hạn tại điểm được chỉ ra


Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: