Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Hóa Lớp 11
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 6/4/2020 11:14:19 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Hóa học lớp 11
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
Chương IV. Đại cương về hóa học hữu cơ
Bài 2. Công thức phân tử của hợp chất hữu cơ
Số phần: 3 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang hoa hoc 11
Đánh giá bài giảng:

BÀI 2

CÔNG THỨC PHÂN TỬ CỦA HỢP CHẤT HỮU CƠ

 Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân

Giới thiệu:

NỘI DUNG BÀI HỌC:

- Nguyên tắc để thiết lập công thức phân tử của hợp chất hữu cơ: Theo định luật thành phần không đổi thì với một hợp chất hữu cơ cho trước dù được điều chế theo phương pháp nào thì tỉ lệ về khối lượng, tỉ lệ về số mol hay tỉ lệ về thể tích giữa các thành phần nguyên tố là những hằng số tối giản. Do đó với mọi khối lượng m, với mọi số mol n, ta đều có thể xác định % theo khối lượng và từ đó có thể thiết lập được công thức thực nghiệm, công thức đơn giản và công thức phân tử của hợp chất hữu cơ.

- Áp dụng bài học để làm các bài tập.


CHƯƠNG 4.  ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỮU CƠ

BÀI 2

CÔNG THỨC PHÂN TỬ CỦA HỢP CHẤT HỮU CƠ

 - Nguyên tắc: Theo định luật thành phần không đổi thì với một hợp chất hữu cơ cho trước dù được điều chế theo phương pháp nào thì tỉ lệ về khối lượng, tỉ lệ về số mol hay tỉ lệ về thể tích giữa các thành phần nguyên tố là những hằng số tối giản. Do đó với mọi khối lượng m, với mọi số mol n, ta đều có thể xác định % theo khối lượng và từ đó có thể thiết lập được công thức thực nghiệm, công thức đơn giản và công thức phân tử của hợp chất hữu cơ.

Tùy ý chọn m gam chất hữu cơ đem ra oxi hoá sẽ thu được CO2, H2O, N2. Đo được khối lượng hay số mol CO2, H2O, N2 ta tính được khối lượng mC, mH, mN  và số mol nC, nH, nN  tương ứng từ đó ta xác định nguyên tố O gián tiếp như sau:

          mO    =   m – mC – mH – mN

Nếu mO  = 0: chất hữu cơ không chứa oxy.

Nếu mO > 0: chất hữu cơ có chứa oxy.

Khi ta cho m = 100 gam thì khối lượng các nguyên tố chứa trong 100 gam được gọi là % theo khối lượng của các nguyên tố và kí hiệu C%, H%, O% và N%.

 Nếu chưa biết khối lượng phân tử M của hợp chất hữu cơ ta có thể viết:   

          CxHyOzNt = (CaHbOcNd)n

với n ≥ 1 gọi là công thức thực nghiệm của hợp chất.

Khi n = 1 ta có công thức đơn giản nhất là:CaHdOcNd

Nếu ta biết thêm khối lượng phân tử M của hợp chất, ta tìm được công thức phân tử:

                     CxHyOzNt = (CaHdOcNd)n  =  M


Bài tập 1

Câu 1. Hợp chất có công thức theo dạng : CxHyO2  =  60 thì % theo khối lượng của C là :

A. 53,33%.            B. 40%.           C. 50%.            D. Một đáp số khác.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 2

Câu 2. Hợp chất X chỉ chứa C, H, O. Phân tích X ta thấy có 1 phần khối lượng là H, 6 phần khối lượng là C, và 8 phần khối lượng là O thì công thức thực nghiệm của X là
A. (CH4O)n                      B. (CH2O)n                     C. (C2H4O)n                    D. Một đáp số khác.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 3

Câu 3. Phân tích định lượng  một hợp chất hữu cơ X, ta thấy có 1,2 gamC; 0,4 gam H; 1,4 gam N và 1,6 gam O khối lượng mol của X = 92g/mol. Công thức phân tử của X là
A. C2H8N2O2                   B. C2H12N3O                   C. C3H10NO2.                  D. Có thể là A hay C.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Mời bạn nhấn vào link dưới đây để làm bài kiểm tra:

Bài kiểm tra - Công thức phân tử của hợp chất hữu cơ - Đề số 1
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: