Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Hóa Lớp 11
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 11/22/2019 2:12:08 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Hóa học lớp 11
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
Chương II. Nhóm nitơ - phốt pho
Bài 11. BT tổng kết chương
Số phần: 4 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang hoa hoc 11
Đánh giá bài giảng:

Bài 11. BÀI TẬP TỔNG KẾT CHƯƠNG

Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân

Giới thiệu:

Bài giảng này gồm 20 bài tập rút ra từ các đề thi đại học hàng năm (từ 2008 – 2012).

Những câu hỏi này là phần kiến thức liên quan tới chương 2.

Các câu hỏi không sắp xếp theo thứ tự như trong các bài học mà là những kiến thức tổng hợp của cả chương, giúp bạn là quen với hình thức thi nghiệm khác quan đang được áp dụng trong các kì thi.

Bài tập 1

(Trích các Đề thi TSĐH)

Câu 1. Dãy các chất và ion nào sau đây chỉ có tính khử:
A. NH3, NH4+, H2S, PH3.                          B. NO3- , NH3, N2O5, H2S
C. H2S, NH4+ , P2O3, HNO2                      D. NH3, N2 NH4+, PH3


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 2

Câu 2. Khi đóng hay ngắt mạch điện ta ngửi được “ mùi điện”, đó là mùi của khí:
A. NH3.                                     B. NO.                          C. NO2                          D. CO2


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 3

Câu 3. Phương trình:  
Cho ta thấy:
A. NH4+ là bazơ, NH3 là lưỡng tính.
B. NH4+ là axit, NH3 là bazơ.
C. NH4+ là lưỡng tính, H+ là trung tính.
D.NH3 là chất khử NH4+ là tác nhân oxi hóa.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 4

Câu 4. Cho m gam hỗn hợp các kim loại tan trong HNO3 dư thấy giải phóng 4,48 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm N2 và N2O. Tỉ khối của X đối với H2 bằng 18. Sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được m’ gam muối khan. Hệ thức giữa m và m, là
A. m  - m’ = 124.                      B. m’-m = 111,6          
C. m – m’ =  111,6                    D. Tất cả đều sai.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 5

Câu 5. Trong phòng thí nghiệm người ta thường điều chế HNO3 từ:
A.NaNO2, và H2SO4 đặc             B. NaNO3 và H2SO4 đặc 
C. NH3 và O2                             D. NaNO3 và HCl đặc.
(Câu 29 đề thi TSĐH Cao đẳng 2007)


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 6

Câu 6. Cho 3,2 gam bột Cu tác dụng với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO30,8M và H2SO4 0,2M Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc).Giá trị của V là
A. 0,448.                 B. 1,792.                       C. 0,746.                       D. 0,672.
                                                                              Đề thi TSDH năm 2008-Khối A


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 7

Câu 7.  Cho 0,1 mol P2O5 vào dung dịch chứa 0,35 mol KOH. Dung dịch thu được có các chất:
            A. H3PO4, KH2PO4.                     B. K3PO4, K2HPO4.
            C. K3PO4, KOH.                          D. K2HPO4, KH2PO4.

Đề thi TSDH-2008-khối B


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 8

Câu 8. Cho 2,16 gam Mg tác dụng với dung dịch HNO3 (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,896 lít khí NO (ở đktc) và dung dịch X. Khối lượng muối khan thu được khi làm bay hơi dung dịch X là
                 A. 6,52 gam.                 B. 8,88 gam.
                 C. 13,92 gam.               D. 13,32 gam.

                                               Đề thiTSDH khối B-2008

Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 9

Câu 9. Cho các phản ứng sau:

            

NH4HCO3 + HCl (l) → Khí Z + NH4Cl + H2O
Các khí X, Y, Z thu được lần lượt là
                 A. SO2, NO, CO2.                       B. SO3, NO, NH3
                 C. SO2, N2, NH3.                         D. SO3, N2, CO2.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 10

Câu 10. Cho cân bằng hoá học: N2 (k) + 3H2 (k)  → 2NH3 (k); phản ứng thuận là phản ứng toả nhiệt.
Cân bằng hoá học không bị chuyển dịch khi
             A. thay đổi áp suất của hệ.                    B. thay đổi nhiệt độ.
             C. thêm chất xúc tác Fe.                       D. thay đổi nồng độ N2.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 11

Câu 11. Công thức phân tử của hợp chất khí tạo bởi nguyên tố R và hiđro là RH3. Trong oxit mà R có hoá trị cao nhất thì oxi chiếm 74,07% về khối lượng. Nguyên tố R là
             A. N.                 B. S.                 C. P.        D. As.
                                                                                    TSDH- Khối B 2008


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 12

Câu 12. Dãy các nguyên tố sắp xếp theo chiều tăng dần tính phi kim từ trái sang phải là:
              A. P, N, F, O.          B. N, P, F, O.         C. N, P, O, F.       D. P, N, O, F.
                                                                                                TSĐH –khối B-2008


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 13

Câu 13.  Amophot  là hỗn hợp các muối :
                 A. (NH4)3PO4, (NH4)2HPO4                       B. NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4
                 C. KH2PO4 và (NH4)3PO4                           D. KH2PO4 và (NH4)2HPO4.
                                                                     (ĐỀ THI TSĐH – khối B- 2009)


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 14

Câu 14.
Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Phân urê có công thức là (NH4)2CO3.
B. Phân hỗn hợp chứa nitơ, photpho, kali được gọi chung là phân NPK.
C. Phân lân cung cấp nitơ hoá hợp cho cây dưới dạng ion nitrat (NO3-) và ion amoni (NH4+).
D. Amophot là hỗn hợp các muối (NH4)2HPO4 và KNO3
                                                                                 TSDH –khối B- 2009


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 15

Câu 15. Đốt 5,6 gam Fe trong không khí, thu được hỗn hợp chất rắn X. Cho toàn bộ X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là
            A. 18,0.                            B. 22,4.                            C. 15,6                          D. 24,2.
                                                                                      (Đề thi TSĐH –khối B -2012 – Mã đề 359)


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 16

Câu 16. Cho phản ứng: 

Hai biện pháp đều làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận là
         A. giảm nhiệt độ và giảm áp suất.                            B. tăng nhiệt độ và tăng áp suất.
        C. giảm nhiệt độ và tăng áp suất.                             D. tăng nhiệt độ và giảm áp suất.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 17

Câu 17. Cho 29 gam hỗn hợp gồm Al, Cu và Ag tác dụng vừa đủ với 950 ml dung dịch HNO3 1, 5M, thu được dung dịch chứa m gam muối và 5,6 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm NO và N2O. Tỉ khối của X so với H2 là 16,4. Giá trị của m là
         A. 98,20.                          B. 97,20.                          C. 98,75.                 D. 91,00.
                                                                                       (Đề thi TSĐH –khối B -2012 – Mã đề 359)


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 18

Câu 18. Dãy các hợp chất và ion nào sau đây là lưỡng tính:
         A. Al(OH)3, ZnO, CuO , Zn(OH)2                                B. Sb2O3, HCO3-, Al(OH)3, As2O3
         C. Sb2O3, N2O5, Al(OH)3, HSO3-                               D. NH3, As2O3, Al2O3, ZnO.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 19

Câu 19. Xét phản ứng phân hủy N2O5 trong dung môi CCl4 ở 450C :
                                           N2O5 ® N2O4 + ½O2
Ban đầu nồng độ của N2O5 là 2,33M, sau 184 giây nồng độ của N2O5 là 2,08M. Tốc độ trung bình của phản ứng tính theo N2O5
     A. 1,36.10-3 mol/(l.s).                                               B. 6,80.10-4 mol/(l.s)
     C. 6,80.10-3 mol/(l.s).                                               D. 2,72.10-3 mol/(l.s).
                                                                                   (Đề thi TSĐH –khối A -2012 – Mã đề 358)


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 20

Câu 20. Dẫn luồng khí CO đi qua hỗn hợp gồm CuO và Fe2O3 nung nóng, sau một thời gian thu được chất rắn X và khí Y. Cho Y hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 29,55 gam kết tủa. Chất rắn X phản ứng với dung dịch HNO3 dư thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Giá trị của V là
         A. 2,24.                            B. 4,48.                            C. 6,72.                   D. 3,36.
                                                                                   (Đề thi TSĐH –khối A -2012 – Mã đề 358)


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.