Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Hóa Lớp 11
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 11/22/2019 2:38:35 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Hóa học lớp 11
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
Chương IV. Đại cương về hóa học hữu cơ
Bài 12. BT tổng kết chương
Số phần: 5 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang hoa hoc 11
Đánh giá bài giảng:

BÀI 12

BÀI TẬP TỔNG KẾT CHƯƠNG (TRẮC NGHIỆM)

Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân

Giới thiệu:

NỘI DUNG BÀI HỌC:

Gồm 2 phần:

Phần A: Tổng kết về các dạng của CTPTTQ và suy ra các hệ quả quan trọng để áp dụng vào việc giải nhanh các bài toán hóa.

Phần B: 18 bài tập áp dụng dưới dạng trắc nghiệm tổng hợp kiến thức của toàn bộ chương IV.

Trong video bài giảng thầy giáo sẽ hướng dẫn cách làm như là một huấn luyện viên, còn các bạn học sinh như là cầu thủ.

Bài tập 1

Câu 1. Công thức phân tử tổng quát của anđêhit mạch hở no hai chức là:
A. CnH2nO2 với n ≥ 2                              B.CnH2n-2O2 với n ≥ 2
C. CnH2n-4O2  với n ≥ 4                           D. CnH2n +2O2  với n ≥ 3


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 2

Câu 2. Cho hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử tổng quát CnH2nOz, hãy tìm câu phát biểu sai
A. Nếu X có cấu tạo mạch vòng thì trong công thức cấu tạo của X không có liên kết p ở mạch cacbon hay ở nhóm chức.
B. Nếu X mạch hở thì phải có 1 và chỉ 1 liên kết
p ở mạch cacbon hay ở nhóm chức.
C. Nếu X có chứa một nhóm chức –CH=O thì mạch cacbon phải hở và no, các nhóm chức còn lại chỉ có thể là nhóm –OH hay nhóm –O-.
D. X phải có một vòng chứa 1 liên kết đôi.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 3

Câu 3. Đốt cháy 0,1 mol acid đơn chức ta thu được 0,2 mol CO2 và 0,2 mol H2O thì thể tích V (đktc) của khí O2 tham gia phản ứng cháy là
A. 4,48 lít.             B. 11,2 lít.                   C. 9,96 lít.           D. 2,24 lít.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 4

Câu 4. Đốt cháy hoàn toàn  m gam hydrocacbon bằng V lít (đktc) khí O2 dư 25% so với lượng cần thiết ta thu được 6,72 lít khí CO2 (đktc) và 7,2 gam H2O  thì thể tích V là
A. 13,44.               B. 14.              C. 8,96.             D. 11,2 lít.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 5

Câu 5. Đốt cháy m gam chất hữu cơ X có công thức phân t tổng quát CnH2n+2Oz ta thu được  0,5 mol CO2 và 0,8 mol H2O thì số mol chất hữu cơ X đã bị cháy là
A. 0,3 mol.           B. 0,1 mol.                 C. 0,2 mol.                   D. Không xác định được.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 6

Câu 6. Đốt cháy hoàn toàn m gam chất hữu cơ có CTPT tổng quát là CnH2n-2Oz ta thu được 6,72 lít khí CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O thì số mol chất hữu cơ bị đốt cháy là
A. 0,03 mol.        B. 0,02 mol.                  C. 0,1 mol.                  D. 0,18 mol.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 7

Câu 7. Các phản ứng oxy hoá khử là

A. a, d, e, g.                 B. a, b, d, e, g.               C.a, b, c, d, e.                 D. a, b, d, e, f.

CH3-CH=CH2  +  H2     CH3-CH2-CH3              (a)

C2H6   +  Br2                   CH3-CH2-Br + HBr    (b)

C6H5-OH   +  NaOH  →  C6H5ONa +  H2O                    (c)

C6H5-OH   +  Na        →    C6H5ONa   +  ½ H2             (d)

3Cu  + 2NO3-  + 8H+   →  3Cu2+  +  2NO   + 4H2O       (e)

C6H5ONa  +  H2O + CO2  → C6H5OH  +  NaHCO3         (f)

2CH3COOH  +  Mg       →   Mg(CH3COO)2  +  H2       (g)


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 8

Câu 8. Các phản ứng không oxy hoá khử là

A. c, f, g.                        B. b, c, f.                      C. c, f.                        D. a, b, c, f.

CH3-CH=CH2  +  H2     CH3-CH2-CH3           (a)

C2H6   +  Br2                   CH3-CH2-Br + HBr    (b)

C6H5-OH   +  NaOH  →  C6H5ONa +  H2O                  (c)

C6H5-OH   +  Na        →    C6H5ONa   +  ½ H2           (d)

3Cu  + 2NO3-  + 8H+   →  3Cu2+  +  2NO   + 4H2O    (e)

C6H5ONa  +  H2O + CO2  → C6H5OH  +  NaHCO3     (f)

2CH3COOH  +  Mg       →   Mg(CH3COO)2  +  H2     (g)


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 9

Câu 9. Đốt cháy hoàn toàn m gam hợp chất hữu cơ có công thức phân tử tổng quát CnH2n+2O3 trong V lít khí O2 (đktc) đã lấy dư 20% so với lượng cần thiết, ta thu được 6,72 lít khí CO2 ở đktc và 7,2 gam H2O.Giá trị của V là
A.2,688 lít.                        B.8,96 lít.                    C.9,408 lít.                     D. 3,36 lít.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 10

Câu 10. Đốt cháy một hydrocacbon X ta thu được 2,24 lít khí CO2 (đktc) và 1,8 gam H2O.Biết X không có đồng phân thì X là
A. alken.           B. cycloalkan.               C. CH4.             D. C2H4.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 11

Câu 11. Chọn phát biểu không đúng:
A. Các hợp chất hữu cơ cùng dãy đồng đẳng thì cùng dạng công thức phân tử tổng quát.
B. Hợp chất hữu cơ tạp chức có ít nhất hai nhóm chức khác nhau.
C. Phản ứng cộng đơn chất vào hợp chất hữu cơ là phản ứng oxi hoá khử.
D. Phản ứng nhiệt phân luôn luôn là phản ứng oxy hoá khử.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 12

Câu 12. Đốt cháy 1 mol hợp chất X có công thức phân tử tổng quát là CnH2n+2Oz  (với 1 ≤ z ≤n) ta cần dùng 2,5 mol O2 thì công thức phân tử của X là
A. C2H6O.               B. C3H8O2.                     C. C2H6O2.                   D.C3H8O3.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 13

Câu 13.  Cho hỗn hợp khí X gồm HCHO và H2 đi qua ống sứ đựng bột Ni nung nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp Y gồm hai chất hữu cơ. Đốt cháy hết Y thì thu được 11,7 gam H2O và 7,84 lít khí CO2 (ở đktc). Phần trăm theo thể tích của H2 trong X là
A. 65,00%.        B. 46,15%.        C. 35,00%.        D. 53,85%.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 14

Câu 14. Axit hữu cơ mạch hở no có công thức thực nghiệm (C3H4O3)n Vậy công thức phân tử của X là
A. C3H4O3.                     B. C12H16O12.                  C. C6H8O6.                     D. C9H12O9.

(Đề thi tuyển sinh ĐH khối B- năm 2008- Mã đề 268- Câu 10)


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 15

Câu 15. Phân tích x gam chất hữu cơ A chỉ thu được a gam CO2 và b gam H2O. Biết 3a = 11b và 7x = 3(a + b). Tỉ khối hơi của A so với không khí là d < 3. Công thức phân tử của A là

A. C4H8O.            B. C3H4O2.                  C. C3H8O.          D. C2H6O2.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 16

Câu 16. Trong ancol X, oxi chiếm 26,667% về khối lượng. Đun nóng X với H2SO4 đặc thu được anken Y. Phân tử khối của Y là
A. 56.                 B. 70.                              C. 28.                                  D. 42.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 17

Câu 17. Đun nóng hỗn hợp khí X gồm 0,02 mol C2H2 và 0,03 mol H2 trong một bình kín (xúc tác Ni), thu được hỗn hợp khí Y. Cho Y lội từ từ vào bình nước brom (dư), sau khi kết thúc các phản ứng, khối lượng bình tăng m gam và có 280 ml hỗn hợp khí Z (đktc) thoát ra. Tỉ khối của Z so với H2 là 10,08. Giá trị của m là
A. 0,620.           B. 0,328.           C. 0,205.           D. 0,585.

(Đề thi TSĐH khối A- 2010-Mã đề 684- Câu 40)


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 18

Câu 18. Hydrocacbon X mạch hở chỉ chứa toàn liên kết s  có hai nhánh CH3-. Đốt cháy 1 thể tích X sinh ra 6 thể tích CO2 (cùng đk về T,p). Cho X tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ số mol 1 : 1, số dẫn xuất mono cloro tối đa là
A. 2.         B. 4.    C. 3.        D. 5.

(Đề thi TSĐH -2008- khối B mã đề 268- Câu 42)


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Mời bạn nhấn vào link dưới đây để làm bài kiểm tra:

Bài kiểm tra - Bài tập tổng kết chương 4 - Đề số 1
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.