Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Anh Văn 10
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 6/3/2020 4:58:05 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Anh Văn lớp 10
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
UNIT 4. SPECIAL EDUCATION
D. Grammar & Pronunciation
Số phần: 3 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang anh van lop 10
Đánh giá bài giảng:
Unit 4. SPECIAL EDUCATION

    Giáo viên:   Thạc sĩ  Nguyễn Thị Bạch Yến.

    Giới thiệu:

   D. Grammar & Pronunciation:

   _ Giúp học sinh cách sử dụng “the + adj” được sử dụng như một danh từ.

_ Giúp học sinh cách sử dụng “used to + bare infinitive”

_ Giúp học sinh phân biệt 2 âm: /ɒ/ và âm /ɔ:/.

­ ­_ Các bài tập áp dụng.


I. PRONUNCIATION:  /ɒ/ and /ɔ:/

Practice 1.Listen and peat these sentences.

Put the socks on top of the box.

He lost his job as a doctor in the hospital.

What’s wrong with you, boss?

Practice 2.Circle the words that have the italicized letter is not pronounced /ɒ/ or /ɔ:/

1.A. commune               B. rob                           C. condition                  D. follow

2.A. organize                 B. money                     C. force                                    D. for

3.A. sport                     B. stall                         C. talk                           D. shake

II. GRAMMAR:

A. “THE” + ADJECTIVE = Noun of groups of special people in societyà plural meaning

-The rich           

-The poor         

-The blind         

à The government always cares about …………………………………………………..

Exercise 1. Complete the sentences, using “the”+ one of the adjectives:injured, poor, rich, sick, unemployed, young

……………………………have the future in their hands.

Ambulances arrived at the scene of the accident and took …………………………… to hospital.

Life is all right if you have a job, but things are not so easy for  

B. “USED TO” + INFINITIVE: a habit or a state in the past, not available at the present

Exercise 2.Complete the sentences with “used to” + a suitable verb.

Dennis gave up smoking two years ago. He………………………40 cigarettes a day.

Liz ………………………… a motorbike, but last year she sold it and bought a car.

We came to live in Manchester a few years ago. We ……………………………in Nottingham.

C. “WHICH” as a connector

“which” is a relative pronoun for people, thing          

“which” is a relative pronoun for a clause (indefinite relative clause)  

Exercise 3.Join a sentence from A with one from B to make a new sentence. Use “which”.

Rewrite the sentences:


Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.