Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Anh Văn 10
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 7/17/2019 1:10:48 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Anh Văn lớp 10
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
UNIT 3. PEOPLE’S BACKGROUND
D. Grammar & Pronunciation
Số phần: 3 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang anh van lop 10
Đánh giá bài giảng:
Unit 3 PEOPLE’S BACKGROUND

    Giáo viên:   Thạc sĩ  Nguyễn Thị Bạch Yến.

    Giới thiệu:

    D. Grammar & Pronunciation:

   _ Giúp học sinh phân biệt 2 thì: Quá Khứ Đơn và Quá Khứ Hoàn Thành

   _ Giúp học sinh phân biệt cách phát âm giữa 2 âm: /e/ và /æ.

  - Giáo viên sẽ hướng dẫn học sinh làm một số bài tập ngữ pháp và ngữ âm để củng cố kiến thức đã học trong bài

I. PRONUNCIATION: /e/ and /æ/

/e/ Men /m e n/ , Said /sed/ , Bed /bed/

/æ/: e kép: Sad /sæd/, Bad /bæd/, Sand /sænd/

Practice 1.Read these sentences.

The fat man has a red pen.

This handbag will be sent to Helen.

Practice 2.Circle the word that has the underlined letter(s) pronounced /e/ or /æ/.

1.A. father         B. education                 C. background  D. career

2.A. private      B. shy                           C. hard             D. rare

3.A. brilliant       B. tragic                        C. hatred           D. mature

II. GRAMMAR: The past perfect

1. Form

Positive : S + had + V3/ V-ed + O

Negative: S + had not + V3/ V-ed + O

Interrogative: Had + S + V3/V-ed + O?

2.Usage:

            an action happened and finished before the definite time/ the other action in the past. The other action is simple past. (when, before, after, as soon as, already)

Exercise 1.Use the verbs in brackets in the past perfect.

When did you watch TV last night?- When I (do)  ………………………all my homework.

How did they like our city?- They said it was the loveliest city they ever (see) ……………………                             

When they met again, they (not see) ………………… each other for 10 years.

Exercise 2.Put the verbs in brackets in the past simple or the past perfect.

We just (finish) ………………… dinner when they (come) ……………………

He seldom (travel) ……………………by bicyclebefore he (go) ……………………            to Vietnam.

Exercise 3.There are five mistakes in the use of tenses in the following story. Find and correct them.

While George was reading in bed, two thieves had climbed into his kitchen. When they had entered the house, they went into the dining room. It was very dark, so they had turned on a torch. Suddenly, they heard a voice behind them.

What’s up? What’s up?” a voice had called out. The thieves dropped the torch and ran away as quickly as they could.

George had heard a noise and came downstairs quickly. He turned on the light but he couldn’t see anybody. The thieves already went. But George’s parrot, Henry, was still there.

“What’s up? He called.

“Nothing, Henry,” George said and smiled. “Go back to sleep.”

1. …………………………………. 4. ………………………………….

2. …………………………………. 5. ………………………………….

3. ………………………………….


Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: