Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Anh Văn 10
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 11/12/2019 3:39:12 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Anh Văn lớp 10
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
UNIT 11. NATIONAL PARKS
D. Grammar & Pronunciation
Số phần: 4 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang anh van lop 10
Đánh giá bài giảng:

Unit 11. NATIONAL PARKS

Giáo viên:   Thạc sĩ  Nguyễn Thị Bạch Yến.

Giới thiệu:

D. Grammar & Pronunciation:

-  Ngữ âm: 

+ Cách phát âm /d/ và /t/.

+ Làm các bài tập về các âm đã học trong bài.

- Ngữ pháp:

+ Cách sử dụng mệnh đề “ If” dạng 3.

+ Làm các bài tập áp dụng.


PRONUNCIATION:        /t/ _ /d/

Practice 1.Practice these sentences

It’s next to the restaurant on the third floor.

2. They’re on the next counter on your left, dear.

3. It’s exactly twenty-two minutes to ten.

Practice 2.Choose the word with the underlined letter pronounced differently from the others.

1.A. nation                    B. tourist                       C. study                        D. return

2.A. world                    B. children                     C. grandfather               D. dangerous

3.A. nature                    B. potential                   C. option                      D. pollution

Practice 3.Choose the word whose main stress is placed differently from the others.

1.A. establish                B. butterfly                    C. orphanage                D. national

2.A. variety                   B. recognize                  C. contaminate  D. abandoned

3.A. expensive              B. tropical                     C. release                     D. survival

II. GRAMMAR: CONDITIONAL SENTENCE – TYPE 3:  Untrue in the past

If clause: untrue condition in the past

Main clause: imaginary result from the untrue condition 

Form:

If clause

Past perfect   S + had + PP (V-ed/V3)

Main clause S + would have + PP (V-ed/V3)

Last week we went to Huong Pagoda by coach. We got carsick.

Exercise 1.Complete the following sentences, using the correct form of the verbs in brackets.

Ex: I would have sent you a postcard if I (have) ____your address.

àI would have sent you a postcard if I had had your address.

1. If I (know) …………………… that you were ill last week, I would have gone to see you.

2. I would have bought a new bicycle if I (have) …………………… enough money.

3. If I had had a motorbike, I (go) …………………… home immediately.

Exercise 2.Write a sentence with if for each situation.

Ex:I wasn’t hungry, so I didn’t eat anything.

If I had _________________________.

If I had been hungry, I would have eaten something.

Notes:

“could, might” can be used as “would”

Mix: Type 2 + Type 3

Ex: I didn’t study hard last year. So I fail the final exam this year.

à If I had studied hard last year, I wouldn’t fail the final exam this year.

Exercise 3.Use the given information to make conditional sentences with if.

ExAbullwas blocking the road, so we didn’t arrive on time.

à If a bull hadn’t been blocking the road, we would have arrived on time.


Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: