Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Anh Văn 10
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 5/31/2020 3:33:45 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Anh Văn lớp 10
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
UNIT 12. MUSIC
D. Grammar & Pronunciation
Số phần: 4 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang anh van lop 10
Đánh giá bài giảng:

Unit 12. MUSIC

Giáo viên:   Thạc sĩ  Nguyễn Thị Bạch Yến.

Giới thiệu:

D. Grammar & Pronunciation:

-  Ngữ âm: 

+ Cách phát âm âm /s/ và /z/.

+ Làm các bài tập ngữ âm.

- Ngữ pháp:

+ Cách sử dụng “to infinitive” để nói về mục đích

+ Sử dụng câu hỏi bắt đầu bằng Wh-

+ Làm các bài tập ngữ pháp.


PRONUNCIATION:        /s/ and /z/

Practice 1.Read these sentences.

Susan loves classical music.

I like to listen to jazz records.

My aunt likes to watch the film “The Sound of Music”.

Practice 2.Circle the word that has the underlined letter pronounced differently from the others.

1.A. plays                     B. reads                        C. listens                      D. stops

2.A. music                    B. classical       C. famous         D. slow

3.A. because                 B. busy C. compose      D. measure

Practice 3.Circle the word whose main stress is placed differently from the others.

1.A. Serious                  B. music           C. relax D. energy

2.A. violin                     B. serene                      C. express                    D. emotion

3.A. favourite                B. exciting                    C. solemn                     D. wonderful

4.A. composer              B. language      C. anthem         D. powerful

5.A. imagine                  B. communicate     C. joyfulness            D. delightful

II. GRAMMAR

Infinitive of purpose

Form:

S +  in order to  + infinitive (Vo) + O

          so as to

Use:to explain the reason why the action is done/ the purposes of the action                     

Negative:  not to/ in order not to/ so as not to 

Note: Purpose phrase              

Exercise 1.Use the word in brackets to answer the questions.

Ex:What do you listen to classical music for? (feel relaxed)

à I listen to classical music to feel relaxed.

à To feel relaxed, I listen to classical music.

Exercise 2.Complete each sentence with the right form of a suitable verb.

Ex: We’re having a party ____ Ann’s birthday.

à We’re having a party to celebrate Ann’s birthday.

My father didn’t have time …………………… the newspaper.

I wish I had enough money …………………… a new bicycle.

I went to the post office …………………… a letter.

He telephoned …………………… me to the party.

She’s going to Britain …………………… English.

b. Wh-questions (Information questions)

Wh- words: who, what, where, when, why, which, whose, how

Forms:

Subject: Subject

Who saw you?  àSomeone saw me.

Object: Wh-word + auxiliary verb + S + V?

Ex:

Who did you see?  à I saw someone.

Exercise 3.Ask questions for the underlined words/ phrases in the following sentences.

Ex: I often listen to music whenever I have free time.

When do you listen to music?


Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: