Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Anh Văn 10
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 6/3/2020 3:57:25 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Anh Văn lớp 10
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
UNIT 16. HISTORICAL PLACES
D. Grammar & Pronunciation
Số phần: 6 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang anh van lop 10
Đánh giá bài giảng:

UNIT 16: HISTORICAL PLACES

Giáo viên: T.S Nguyễn Thị Bạch Yến

Giới thiệu:

D. Grammar & Pronunciation:

I. Pronunciation: học cách phát âm /z/ - /f/, thực hành 1 số bài tập liên quan

II. Grammar:

A. Comparatives and Superlatives

B. Making comparisions


PRONUNCIATION:        /ONUNCIATI

Practise 1.Read these sentences aloud.

It’s his pleasure to visit Asia.

You shouldn’t have anyillusionabouttelevision.

A massage can be a good measure to help you relax.

Does this shop sell washing machines?

Is he English or Swedish?

Is there anything specialon TV tonight?

Practise 2.Circle the word that has the underlined part pronounced differently from that of the others.

1.A. famous                  B. flourish                     C. honour                     D. behaviour

2.A. citadel                   B. brilliant                     C. architecture               D. site

3.A. merchants              B. achieve                     C. chambers                 D. scholar

Practise 3.Circle the word whose main stress is placed differently from the others.

1.A. achievement           B. memorial                  C. university                  D. historical

2.A. establish                B. educate                    C. engrave                    D. preserve

3.A. laureate                  B. dynasty                    C. architect                   D. traditional

II. GRAMMAR

COMPARATIVES AND SUPERLATIVES

COMPARATIVES

S1 + V1 + short adj. – er + than + S2 + (V2)

S1 + V1 + more + long adj. + than + S2 + (V2)

S1 + V1 + less + short/ long adj. + than + S2 + (V2)

REPEATED COMPARATIVES

S + V + short adj.-er and short adj.-er

S + V + more and more + long adj.

S + V + less and less + long adj

DOUBLE COMPARATIVES

The + comparative + S + V, the + comparative + S + V            

SUPERLATIVES

S + V + short adj.-est + (N) ….

S + V + the most + long adj. + (N) ….

S + V + the least + short/long adj. (N) ….

Notes:

If the adjective ends in -e, just add –r     

If the adjective ends in consonant, vowel, consonant, double the last consonant    

If the adjective ends in -y, change the y to I + er 

quiet h

clever  s           

narrow  s          

simple→          

5. Irregular adjectives

good→………………………→   

bad→………………………→      

far→……………………………→ 

many/much →………………→   

            


Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.