Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Anh Văn 10
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 10/22/2019 5:17:29 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Anh Văn lớp 10
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
UNIT 6. AN EXCURSION
D. Grammar & Pronunciation
Số phần: 3 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang anh van lop 10
Đánh giá bài giảng:
Unit 6. AN EXCURSION

    Giáo viên:   Thạc sĩ  Nguyễn Thị Bạch Yến.

    Giới thiệu:

    D. Grammar & Pronunciation:

   _ Học sinh sẽ phân biệt cách sử dụng 3 thì: hiện tại tiếp diễn, tương lai đơn, tương lai gần

_ Hoc sinh sẽ phân biệt 2 âm:  /ə/ và /ɜ:/

_ Phần bài tập áp dụng.


PRONUNCIATION:  /UNCIATIONAR

/ə/: short

/ɜ:/: long

Practise 1.Read these sentences.

Have you heard about our excursion to Thay Pagoda?

Her father is learning German with a teacher.

Last year the birds returned to the river earlier than this year.

GRAMMAR: The Present Progressive  (with a future meaning) and be going to

S + am/is/are + V-ing + O

a plan, an appointment in the future (leave, go, come, travel, fly, arrive + adverbs of future time)

S + am/is/are + going to + V + O

an intention for the future

Exercise 1.Choose the correct option in brackets.

1. Tell me your plan, Lan. What (are you doing/ will you do) this Saturday evening?

2. Mary (will get married/ is getting married) next week.

3. There’s a good play on TV tonight. (Will you/ Are you going to) watch it?

Exercise 2.Put the verbs in brackets in the present progressive or “be going to”

The Browns (go) …………………………… to the cinema this evening.

The cat is just behind the rat. It (catch) ……………………………… the latter.

Where you (put) …………………………………..this new bookcase?

Exercise 3.Complete the exchanges, using the present progressiveorbe going to.

There’s a football match on TV this afternoon.  ………………………………………….

 - No, I’m busy. I’m busy.          

2. Can you come next weekend?

Sorry, I’d love to, but    

I hear Tim has won a lot of money.                                 

What    

He says           

4. Should I leave the umbrella at home?

It’s cloudy and windy.   

Take it along.

5. Do you think the windows are so dirty?

Oh, yes. I …………………………………..…………………………………..later.

HOMEWORK.

Practice pronouncing /ə/ and /ɜ:/

Review the usages of the present progressive and near future and simple future


Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.