CHƯƠNG 3: CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN

CHƯƠNG 3: CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN

Beginer 0(0 Đánh giá) 0 Students enrolled
Biên soạn bởi Giảng viên CDS Cập nhật Wed, 30-Sep-2020 Vietnam
What will i learn?

Đề cương cho môn học này
34 Bài học 408:00:00 giờ
Cân bằng những vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song
4 Bài học 48:00:00 giờ
 • Cb những vật chịu tác dụng của 2 lực và 3 lực không song song - P1 12
 • Cb những vật chịu tác dụng của 2 lực và 3 lực không song song - P2 12
 • Cb những vật chịu tác dụng của 2 lực và 3 lực không song song - P3 12
 • Cb những vật chịu tác dụng của 2 lực và 3 lực không song song - P4 12
 • Cb của một vật rắn có trục quay cố định - Moment lực - P1 12
 • Cb của một vật rắn có trục quay cố định - Moment lực - P2 12
 • Cb của một vật rắn có trục quay cố định - Moment lực - P3 12
 • Cb của một vật rắn có trục quay cố định - Moment lực - P4 12
 • Cb của một vật rắn có trục quay cố định - Moment lực - P5 12
 • CB của 1 vật rắn chịu tác dụng của ba lực song song - P1 12
 • CB của 1 vật rắn chịu tác dụng của ba lực song song - P2 12
 • CB của 1 vật rắn chịu tác dụng của ba lực song song - P3 12
 • CB của 1 vật rắn chịu tác dụng của ba lực song song - P4 12
 • Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật - P1 12
 • Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật - P2 12
 • Chuyển động tịnh tiến của vật rắn - P1 12
 • Chuyển động tịnh tiến của vật rắn - P2 12
 • Chuyển động tịnh tiến của vật rắn - P3 12
 • Chuyển động tịnh tiến của vật rắn - P4 12
 • Chuyển động tịnh tiến của vật rắn - P5 12
 • Chuyển động tịnh tiến của vật rắn - P6 12
 • Ngẫu lực - P1 12
 • Ngẫu lực - P2 12
 • Ngẫu lực - P3 12
 • Ngẫu lực - P4 12
 • Ôn tập kiểm tra 1 tiết, học kỳ 1 - P1 12
 • Ôn tập kiểm tra 1 tiết, học kỳ 1 - P2 12
 • Ôn tập kiểm tra 1 tiết, học kỳ 1 - P3 12
 • Ôn tập kiểm tra 1 tiết, học kỳ 1 - P4 12
 • Ôn tập kiểm tra 1 tiết, học kỳ 1 - P5 12
 • Giải đề kiểm tra của các trường - P1 12
 • Giải đề kiểm tra của các trường - P2 12
 • Giải đề kiểm tra của các trường - P3 12
 • Giải đề kiểm tra của các trường - P4 12
Kiến thức nền tảng
+ View more
Mô tả

Mô t?

+ View more
Other related courses
420:00:00 giờ
Updated Wed, 30-Sep-2020
0 0 20000₫
480:00:00 giờ
0 0 20000₫
528:00:00 giờ
0 0 20000₫
276:00:00 giờ
Updated Wed, 30-Sep-2020
0 0 20000₫
Về giảng viên
 • 0 lượt xem
 • 4 Học viên
 • 271 Môn
+ View more
Phản hồi của học viên
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
lượt xem
20000₫
Mua Ngay
Bao gồm:
 • 408:00:00 giờ Bài giảng video
 • 34 Bài học
 • Truy cập trên Mobil và TV thông minh
 • Truy cập trong 12 tháng