CĐ: Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng

CĐ: Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng

Bắt đầu 0(0 Đánh giá) 0 Students enrolled
Biên soạn bởi Giảng viên CDS Cập nhật Tue, 20-Oct-2020 Vietnam
What will i learn?

Đề cương cho môn học này
82 Bài học 984:00:00 giờ
Bài 1: Nguyên hàm và tích phân bất định
3 Bài học 36:00:00 giờ
 • Định nghĩa và định lý nguyên hàm 12
 • Tích phân bất định 12
 • Giới thiệu - Nguyên hàm và tích phân bất định 12
 • Các công thức tính tích phân và bài tập áp dụng 12
 • Giới thiệu - Các công thức tính tích phân căn bản và ứng dụng 12
 • Phương pháp đổi biến số và áp dụng ( Phần 1 ) 12
 • Phương pháp đổi biến số và áp dụng ( Phần 2 ) 12
 • Giới thiệu - Các phương pháp tính tích phân bất định 12
 • Phương pháp đổi biến số và áp dụng ( Phần 3 ) 12
 • Phương pháp tích phân từng phần - Định lý 12
 • Bài tập áp dụng ( Phần 1 ) 12
 • Bài tập áp dụng ( Phần 2 ) 12
 • Bài tập áp dụng ( Phần 3 ) 12
 • Bài tập áp dụng ( Phần 4 ) 12
 • Bài tập áp dụng ( Phần 5 ) 12
 • Tích phân của những phân thức đơn giản (Phần 1) 12
 • Tích phân của những phân thức đơn giản (Phần 2) 12
 • Tích phân của những phân thức đơn giản (Phần 3) 12
 • Tích phân của những phân thức đơn giản (Phần 4) 12
 • Tích phân của những phân thức đơn giản (Phần 5) 12
 • Tích phân hàm hữu tỉ và bài toán 12
 • Bài toán áp dụng (Phần 1) 12
 • Bài toán áp dụng (Phần 2) 12
 • Bài toán áp dụng (Phần 3) 12
 • Bài toán áp dụng (Phần 4) 12
 • Bài toán áp dụng (Phần 5) 12
 • Giới thiệu tích phân của hàm số lượng giác 12
 • Các dạng tích phân của hàm số lượng giác (Phần 1) 12
 • Các dạng tích phân của hàm số lượng giác (Phần 2) 12
 • Bài toán áp dụng (Phần 1) 12
 • Bài toán áp dụng (Phần 2) 12
 • Bài toán áp dụng (Phần 3) 12
 • Bài toán áp dụng (Phần 4) 12
 • Bài toán áp dụng (Phần 5) 12
 • Các dạng tích phân của hàm vô tỉ và áp dụng (Phần 1) 12
 • Các dạng tích phân của hàm vô tỉ và áp dụng (Phần 2) 12
 • Các dạng tích phân của hàm vô tỉ và áp dụng (Phần 3) 12
 • Các dạng tích phân của hàm vô tỉ và áp dụng (Phần 4) 12
 • Bài tập áp dụng (Phần 1) 12
 • Bài tập áp dụng (Phần 2) 12
 • Tích phân truy hồi và bài toán (Phần 1) 12
 • Tích phân truy hồi và bài toán (Phần 2) 12
 • Tích phân truy hồi và bài toán (Phần 3) 12
 • Tích phân truy hồi và bài toán (Phần 4) 12
 • Toán tổng hợp và tích phân bất định (Phần 1) 12
 • Toán tổng hợp và tích phân bất định (Phần 2) 12
 • Tích phân của các hàm thông dụng - Hàm vô tỉ - P13 12
 • Tích phân của các hàm thông dụng - Hàm vô tỉ - P14 12
 • Tích phân của các hàm thông dụng - Hàm vô tỉ - P15 12
 • Tích phân của các hàm thông dụng - Hàm vô tỉ - P16 12
 • Tích phân của các hàm thông dụng - Hàm vô tỉ - P17 12
 • Giới thiệu - Tích phân xác định 12
 • Áp dụng 12
 • Các tính chất của tích phân (Phần 1) 12
 • Các tính chất của tích phân (Phần 2) 12
 • Các tính chất của tích phân (Phần 3) 12
 • Tương quan giữa tích phân xác định và nguyên hàm 12
 • Định lý Newton - Leibnitz và áp dụng 12
 • Giới thiệu - Tính tích phân xác định bằng PP đổi biến số 12
 • Phương pháp đổi biến số - Định lý 1 12
 • Bài tập áp dụng 12
 • Giới thiệu - Tính tích phân xác định bằng phương pháp đổi biến (P2) 12
 • Phương pháp đổi biến số - Định lý 2 12
 • Bài tập áp dụng 12
 • Giới thiệu - Tính tích phân xác định bằng PP tích phân từng phần 12
 • Định lý và bài tập áp dụng 12
 • Giới thiệu - Ứng dụng tích phân xác định vào tính diện tích 12
 • Diện tích giới hạn bởi một đường cong 12
 • Diện tích giới hạn bởi hai đường cong 12
 • Áp dụng vào hình học giải tích 12
 • Bài toán thể tích của 1 cố thể hình học (p1) 12
 • Bài toán thể tích của 1 cố thể hình học (p2) 12
 • Bài toán thể tích của 1 cố thể hình học (p3) 12
 • 1: tính thể tích của hình chóp (p1) 12
 • 1: tính thể tích của hình chóp (p2) 12
 • 2: tính thể tích của hình chóp cụt (p1) 12
 • 2: tính thể tích của hình chóp cụt (p2) 12
 • 2: tính thể tích của hình chóp cụt (p3) 12
 • 3:Thể tích của vật thể tròn xoay (p1) 12
 • 3:Thể tích của vật thể tròn xoay (p2) 12
 • 3:Thể tích của vật thể tròn xoay (p3) 12
 • 4:Thể tích của hình cầu (p1) 12
Kiến thức nền tảng
+ View more
Mô tả

Mô t?

+ View more
Other related courses
1788:35:00 giờ
0 2 20000₫
1368:00:00 giờ
0 0 20000₫
372:00:00 giờ
0 0 20000₫
384:00:00 giờ
Updated Wed, 30-Sep-2020
0 0 20000₫
Về giảng viên
 • 0 lượt xem
 • 4 Học viên
 • 271 Môn
+ View more
Phản hồi của học viên
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
lượt xem
20000₫
Mua Ngay
Bao gồm:
 • 984:00:00 giờ Bài giảng video
 • 82 Bài học
 • Truy cập trên Mobil và TV thông minh
 • Truy cập trong 12 tháng