CĐ. Khảo sát hàm số và ứng dụng đồ thị hàm số

CĐ. Khảo sát hàm số và ứng dụng đồ thị hàm số

Bắt đầu 0(0 Đánh giá) 2 Students enrolled
Biên soạn bởi Giảng viên CDS Cập nhật Tue, 20-Oct-2020 Vietnam
What will i learn?

Đề cương cho môn học này
151 Bài học 1788:35:00 giờ
Bài 1: Định nghĩa đạo hàm và định lý Lagrange
7 Bài học 60:35:00 giờ
 • 1) Định nghĩa đạo hàm (Phần 1) 00:15:00
 • 1) Định nghĩa đạo hàm (Phần 2) 00:20:00
 • 1) Định nghĩa đạo hàm (Phần 3) 12
 • 2) Định lý Lagrange 12
 • Định nghĩa đạo hàm và định lý Lagrange 12
 • Giải bài tập - Vấn đề 1 12
 • Giải bài tập - Vấn đề 2 12
 • 1) Định nghĩa 12
 • 2) Định lý (Phần 1) 12
 • 2) Định lý (Phần 2) 12
 • 3) Áp dụng 12
 • Khảo sát tính đơn điệu của hàm số 12
 • Giải bài tập - Vấn đề 1 12
 • Giải bài tập - Vấn đề 2 12
 • Giải bài tập - Vấn đề 3 12
 • I. Tóm tắt lý thuyết (Phần 1) 12
 • I. Tóm tắt lý thuyết (Phần 2) 12
 • II. Phương pháp giải bài tập và bài 1 12
 • II. Bài 2 12
 • II. Bài 3 12
 • II. Bài 4 12
 • II. Bài 5 12
 • II. Bài 6 12
 • II. Bài 7 12
 • II. Phương pháp giải bài tập 12
 • II. Bài 1 12
 • II. Bài 2 12
 • II. Bài 3 và bài 4 12
 • II. Bài 5 12
 • II. Bài 6 12
 • II. Bài 7 12
 • II. Phương pháp giải bài tập 12
 • II. Bài 1 12
 • II. Bài 2 12
 • II. Bài 3 12
 • II. Phương pháp giải bài tập 12
 • II. Bài 1 12
 • II. Bài 2 12
 • II. Bài 3 và bài tập đề nghị 12
 • 1) Định nghĩa 12
 • 2) Định lý - Điều kiện cần để có cực trị (Phần 1) 12
 • 2) Định lý - Điều kiện cần để có cực trị (Phần 2) 12
 • 2) Định lý - Điều kiện đủ để hàm số có cực trị (Phần 1) 12
 • 3) Áp dụng (Phần 1) 12
 • 3) Áp dụng (Phần 2) 12
 • Khảo sát cực trị của hàm số 12
 • Giải bài tập 12
 • I. Tóm tắt lý thuyết (Phần 1) 12
 • I. Tóm tắt lý thuyết (Phần 2) 12
 • I. Tóm tắt lý thuyết và phương pháp giải bài tập 12
 • II. Bài 1 và bài 2 12
 • II. Bài 3 12
 • II. Bài 4 12
 • II. Bài 5 12
 • II. Bài 6 12
 • II. Bài 7 12
 • Phương pháp giải bài tập 12
 • Bài tập 1 12
 • Bài tập 2 12
 • Phương pháp giải bài tập 12
 • Bài tập 1 12
 • Bài tập 2 và 3 12
 • Bài tập 4 12
 • Phương pháp giải bài tập 12
 • Bài tập 1 12
 • Bài tập 2 12
 • Bài tập 3 12
 • Phương pháp giải bài tập 12
 • Bài tập 1 12
 • Bài tập 2 12
 • Bài tập 3 12
 • 1) Định nghĩa - giá trị lớn nhất 12
 • 2) Định nghĩa - giá trị nhỏ nhất 12
 • Khảo sát giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất 12
 • Giải bài tập - Vấn đề 1 12
 • Giải bài tập - Vấn đề 2 12
 • Giải bài tập - Vấn đề 3 12
 • Giải bài tập - Vấn đề 4 12
 • 1) Định nghĩa 12
 • 2) Định lý 12
 • 3) Điểm uốn - Áp dụng 12
 • Tính lồi - lõm và điểm uốn của đường cong 12
 • Giải bài tập 12
 • 1) Định nghĩa 12
 • 2) Các loại đường tiệm cận (Phần 1) 12
 • 2) Các loại đường tiệm cận (Phần 2) 12
 • 2) Các loại đường tiệm cận (Phần 3) 12
 • 3) Áp dụng (Phần 1) 12
 • 3) Áp dụng (Phần 2) 12
 • Đường tiệm cận của đường cong 12
 • Giải bài tập - Vấn đề 1 12
 • Giải bài tập - Vấn đề 2 12
 • Giải bài tập - Vấn đề 3 12
 • 1) Đổi trục bằng pháp tịnh tiến - Bài toán tổng quát 12
 • 2) Áp dụng (Phần 1) 12
 • 2) Áp dụng (Phần 2) 12
 • Phép biến đổi trục toạ độ và ứng dụng 12
 • Đường lối chung để KS và vẽ đồ thị một hàm số (Phần 1) 12
 • Đường lối chung để KS và vẽ đồ thị một hàm số (Phần 2) 12
 • Định lý 12
 • Khảo sát hàm số bậc nhất và vấn đề liên quan 12
 • Phần 1 - Hàm bậc nhất và miền định bởi 1 đường thẳng 12
 • Phần 2 - Hàm bậc nhất và miền định bởi 1 đường thẳng 12
 • Phần 3 - Hàm bậc nhất và miền định bởi 1 đường thẳng 12
 • Phần 4 - Hàm bậc nhất và miền định bởi 1 đường thẳng 12
 • Giới Thiệu - Hàm bậc nhất và miền định bởi 1 đường thẳng 12
 • I) Khảo sát tổng quát (Phần 1) 12
 • I) Khảo sát tổng quát (Phần 2) 12
 • II) Một số những vấn đề thông dụng liên quan 12
 • Khảo sát hàm số bậc hai và vấn đề liên quan 12
 • Miền định bởi một Parabol 12
 • Áp dụng 12
 • Giới Thiệu - Hàm số bậc 2 và miền định bởi Parabol 12
 • I) Khảo sát tổng quát (Phần 1) 12
 • I) Khảo sát tổng quát (Phần 2) 12
 • Áp dụng 12
 • II) Một số vấn đề liên quan (Phần 1) 12
 • II) Một số vấn đề liên quan (Phần 2) 12
 • III) Miền định hởi một hypebol và AD vào việc giải bất pt bằng đồ thị 12
 • Áp dụng 12
 • Khảo sát hàm số nhất biến 12
 • 1) Khảo sát tổng quát 12
 • 2) Áp dụng (Phần 1) 12
 • 2) Áp dụng (Phần 2) 12
 • Khảo sát hàm số bậc ba và vấn đề liên quan 12
 • Phương trình bậc ba (Phần 1) 12
 • Phương trình bậc ba (Phần 2) 12
 • Áp dụng (Phần 1) 12
 • Áp dụng (Phần 2) 12
 • Phương trình bậc ba và áp dụng (phần 1) 12
 • Giải phương trình bậc ba bằng đồ thị 12
 • Áp dụng (Phần 1) 12
 • Áp dụng (Phần 2) 12
 • Áp dụng (Phần 3) 12
 • Áp dụng (Phần 4) 12
 • Áp dụng (Phần 5) 12
 • Phương trình bậc ba và áp dụng (phần 2) 12
 • Khảo sát hàm số trùng phương 12
 • I) Khảo sát tổng quát (Phần 1) 12
 • I) Khảo sát tổng quát (Phần 2) 12
 • I) Khảo sát tổng quát (Phần 3) 12
 • II) Áp dụng 12
 • I) Khảo sát tổng quát (Phần 1) 12
 • I) Khảo sát tổng quát (Phần 2) 12
 • I) Khảo sát tổng quát (Phần 3) 12
 • II) Áp dụng (Phần 1) 12
 • II) Áp dụng (Phần 2) 12
 • II) Áp dụng (Phần 3) 12
 • II) Áp dụng (Phần 4) 12
 • II) Áp dụng (Phần 5) 12
 • Khảo sát hàm số hữu tỉ 12
Kiến thức nền tảng
+ View more
Mô tả

Mô t?

+ View more
Other related courses
1368:00:00 giờ
0 0 20000₫
372:00:00 giờ
0 0 20000₫
984:00:00 giờ
0 0 20000₫
384:00:00 giờ
Updated Wed, 30-Sep-2020
0 0 20000₫
Về giảng viên
 • 0 lượt xem
 • 4 Học viên
 • 271 Môn
+ View more
Phản hồi của học viên
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
lượt xem
20000₫
Mua Ngay
Bao gồm:
 • 1788:35:00 giờ Bài giảng video
 • 151 Bài học
 • Truy cập trên Mobil và TV thông minh
 • Truy cập trong 12 tháng