Khóa học môn Toán lớp 11

Khóa học là sự tổng hợp các kiến thức cơ bản và trọng tâm của chương trình Toán lớp 11. Thông qua khóa này, các bạn sẽ nắm được các kiến thức trọng tâm của từng bài giảng, từng chương. Mỗi bài giảng bao gồm tóm tắt lý thuyết trọng tâm, các dạng bài tập áp dụng có giáo viên hướng dẫn giải từng bước và các bài tập đề nghị để các bạn cũng cố vững chắc lại kiến thức. Ngoài ra, cuối mỗi chương còn có các đề kiểm tra, các đề thi học kì của các trường THPT, các trường chuyên tại thành phố Hồ Chí Minh do Ban biên tập Cadasa.vn tổng hợp.

Nội dung các khóa học gồm:

Khóa học Toán lớp 11 – SGK – HKI

Khóa học Toán lớp 11 – SGK – HKII

Khóa trọn gói môn Toán lớp 11

Giáo viên giảng dạy

-       Thầy. Nguyễn Thế Hùng

-       Thầy. Lê Hoành Sử

-       Thầy. Lê Xuân Trình

Học phí:

Giá khi mua lẻ (MÔN TOÁN LỚP 11 – SGK – HKI) 410,000 đ

Giá trọn gói (MÔN TOÁN LỚP 11 – SGK – HKI) 370,000 đ (Tiết kiệm 40,000 đ)

Giá khi mua lẻ (MÔN TOÁN LỚP 11 - HKII) 215,000 đ

Giá trọn gói (MÔN TOÁN LỚP 11 - HKII) 195,000 đ (Tiết kiệm 20,000 đ)

Giá khi mua lẻ (TRỌN GÓI MÔN TOÁN LỚP 11) 625,000 đ

Giá trọn gói (TRỌN GÓI MÔN TOÁN LỚP 11) 500,000 đ (Tiết kiệm 125,000 đ)

Tài liệu hỗ trợ:

Ngoài ra, đi kèm theo khóa học là hai cuốn Tập ghi chép nội dung bài giảng Giải tích và Hình học 11. Tổng hợp lại nội dung bài giảng theo cấu trúc tóm tắt lý thuyết, bài tập áp dụng, bài tập đề nghị có chừa chỗ trống. Tạo sự thuận tiện cho học viên trong việc chuẩn bị bài, rút ngắn thời gian ghi chép, cũng như tạo sự dễ dàng trong việc hệ thống hóa và ôn tập kiến thức.

Bấm xem danh sách tài liệu hỗ trợ tại đây


Danh sách các bài học trong gói:

MÔN TOÁN LỚP 11 – SGK – HKI


Môn họcTên bài họcGiá tiền
 Trang 1/9, có 83 bài trong gói.
Môn Toán 11 Dãy số - cấp số cộng - cấp số nhân ( Dãy số thực)5,000 đ
Môn Toán 11 Dãy số - cấp số cộng - cấp số nhân ( Lý thuyết cấp số cộng)5,000 đ
Môn Toán 11 Dãy số - cấp số cộng - cấp số nhân ( Bài tập cấp số cộng)5,000 đ
Môn Toán 11 Dãy số - cấp số cộng - cấp số nhân ( Lý thuyết cấp số nhân)5,000 đ
Môn Toán 11 Dãy số - cấp số cộng - cấp số nhân ( Bài tập cấp số nhân)5,000 đ
Môn Toán 11 Lý thuyết Giới hạn và liên tục của hàm số ( Dãy số thực)5,000 đ
Môn Toán 11 Lý thuyết Giới hạn và liên tục của hàm số ( Khái niệm giới hạn và giới hạn hàm vô hạn, hữu hạn (tiết 1))5,000 đ
Môn Toán 11 Lý thuyết Giới hạn và liên tục của hàm số ( Khái niệm giới hạn và giới hạn hàm vô hạn, hữu hạn (tiết 2))5,000 đ
Môn Toán 11 Lý thuyết Giới hạn và liên tục của hàm số ( Khái niệm giới hạn và giới hạn hàm vô hạn, hữu hạn (tiết 3))5,000 đ
Môn Toán 11 Lý thuyết Giới hạn và liên tục của hàm số ( Các dạng vô định và giới hạn của các hàm khác)5,000 đ

MÔN TOÁN LỚP 11 - HKII


Môn họcTên bài họcGiá tiền
 Trang 1/5, có 45 bài trong gói.
Môn Toán 11 Bài 1. Giới hạn của dãy số ( VĐ: Lý thuyết về giới hạn của dãy số)5,000 đ
Môn Toán 11 Bài 1. Giới hạn của dãy số ( VĐ 1: Tính giới hạn của dãy số chứa đa thức - phân thức)5,000 đ
Môn Toán 11 Bài 1. Giới hạn của dãy số ( VĐ 2: Tính giới hạn của dãy số chứa căn thức)5,000 đ
Môn Toán 11 Bài 1. Giới hạn của dãy số ( VĐ 3: Tính giới hạn của dãy số bằng định lý kẹp)5,000 đ
Môn Toán 11 Bài 1. Giới hạn của dãy số ( VĐ 4: Tính tổng vô hạn, tổng của cấp số nhân lùi vô hạn)5,000 đ
Môn Toán 11 Bài 2. Giới hạn của hàm số ( VĐ: Lý thuyết về giới hạn của hàm số)5,000 đ
Môn Toán 11 Bài 2. Giới hạn của hàm số ( VĐ 1.Tính giới hạn dạng xác định của hàm số)5,000 đ
Môn Toán 11 Bài 2. Giới hạn của hàm số ( VĐ 2: Tính giới hạn dạng vô định 0/0)5,000 đ
Môn Toán 11 Bài 2. Giới hạn của hàm số ( VĐ 3: Tính giới hạn dạng vô định ¥/¥)5,000 đ
Môn Toán 11 Bài 2. Giới hạn của hàm số ( VĐ 4: Tính giới hạn dạng vô định ¥-¥)5,000 đ

TRỌN GÓI MÔN TOÁN LỚP 11


Môn họcTên bài họcGiá tiền
 Trang 1/13, có 126 bài trong gói.
Môn Toán 11 Bài 1. Giới hạn của dãy số ( VĐ: Lý thuyết về giới hạn của dãy số)5,000 đ
Môn Toán 11 Bài 1. Giới hạn của dãy số ( VĐ 1: Tính giới hạn của dãy số chứa đa thức - phân thức)5,000 đ
Môn Toán 11 Bài 1. Giới hạn của dãy số ( VĐ 2: Tính giới hạn của dãy số chứa căn thức)5,000 đ
Môn Toán 11 Bài 1. Giới hạn của dãy số ( VĐ 3: Tính giới hạn của dãy số bằng định lý kẹp)5,000 đ
Môn Toán 11 Bài 1. Giới hạn của dãy số ( VĐ 4: Tính tổng vô hạn, tổng của cấp số nhân lùi vô hạn)5,000 đ
Môn Toán 11 Bài 2. Giới hạn của hàm số ( VĐ: Lý thuyết về giới hạn của hàm số)5,000 đ
Môn Toán 11 Bài 2. Giới hạn của hàm số ( VĐ 1.Tính giới hạn dạng xác định của hàm số)5,000 đ
Môn Toán 11 Bài 2. Giới hạn của hàm số ( VĐ 2: Tính giới hạn dạng vô định 0/0)5,000 đ
Môn Toán 11 Bài 2. Giới hạn của hàm số ( VĐ 3: Tính giới hạn dạng vô định ¥/¥)5,000 đ
Môn Toán 11 Bài 2. Giới hạn của hàm số ( VĐ 4: Tính giới hạn dạng vô định ¥-¥)5,000 đ