“CADASA.VN - NGÀY HỘI HỌC TẬP” TẠI VINH 02/03/2014