Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH HÓA HỌC
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 2/24/2020 5:25:09 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Phương pháp giải nhanh Hóa Học
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
C 5. Phản ứng không oxi hóa khử
Bài 8. Bài tập về PU trao đổi ion trong dd CĐL
Số phần: 3 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang chuyen de hoa
Đánh giá bài giảng:

Bài 8: BÀI TẬP VỂ PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION

Bài tập trắc nghiệm về phản ứng trao đổi xảy ra trong dung dịch giúp học sinh củng cố kiến thức đã học áp dụng giải nhanh các câu hỏi trắc nghiệm.

Bài tập 1
Câu 1. Tập hợp các ion nào sau đây có thể đồng thời tồn tại trong cùng một dung dịch?
     A. Na+, Ca2+, SO32- và Cl-.
     B. Cu2+, Na+ ,OH- và SO42-.

     C. Cu2+, Mg2+, Cl- và SO42-.

     D. NH4+ Mg2+, SO42- và CO32-.

Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 2

Câu 2 . Có ba ống nghiệm, mỗi ống đựng dung dịch chứa hai cation và hai anion không trùng lặp được chọn trong các cation và anion sau:
  Na+, NH4+, Ag+, Mg2+, Ba2+ và Al3+.
  Cl-, CO32-, Br-, PO43-, SO42-, và NO3-.
Hãy chọn câu trả lời đúng : Dung dịch trong ba ống lần lượt chứa các ion sau :

         A. [CO32-, Cl-, Na+, NH4+], [ PO43-, Br-, Mg2+, Ba2+], [ NO3-, SO42-, Ag+ , Al3+].

         B. [PO43-, CO32-, NH4+, Na+]. [ Br-, Cl-, Ba2+, Al3+], [ Ag+, Mg2+, NO3-, SO42-].

         C. [PO43-, Na+, SO42-, Mg2+], [ CO32-, NO3-, Ag+, Ba2+], [ Cl-, Br-, Al3+, NH4+].

         D. Tất cả đều đúng.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 3
Câu 3. Khi sục khí CO2 vào dung dịch Ba(OH)2 , sau phản ứng nếu trong dung dịch còn chứa Ba2+ tự do thì trong dung dịch
      A. không thể có CO32- tự do.

      B. có thể có OH- và cả  HCO3-  tự do.

      C. có thể chứa OH- tự do hoặc HCO3- tự do.

      D. chỉ có thể chứa HCO3- tự do.

Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 4
Câu 4. 200ml dung dịch A chứa 0,2 mol SO42-. x mol NO3-, 0,1 mol NH4+ và 0,3 mol Cu2+. Nồng độ mol/lít của ion NO3- là:
     
A. 2M.                 B. 1,8M.                C. 1,5 M.                D. 2,5M.

Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 5
Câu 5. Dung dịch X chứa một lượng dư muối SO42- của kim loại M hóa trị n. Rót vào dung dịch 200ml dung dịch KOH 0,3M ta thu được một kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi thì được 1,6 gam chất rắn. Công thức của chất rắn là:
     
A. Fe3O4.                B. Al2O3.                C. CuO.                D. Fe2O3.

Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 6

Câu 6. Hòa tan hoàn toàn a gam một kim loại oxid hóa trị 2 vào m gam dung dịch HCl 18,25% thì vừa đủ ta thu được dung dịch muối có nồng độ 21,59%. Công thức của oxit là:
       A. CaO.                    B. FeO.              C. MgO.                   D. ZnO.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 7

Câu 7. Cho 4,64 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3 và Fe3O4 trong đó số mol FeO = số mol Fe2O3 tác dụng vừa đủ với Vml dung dịch Y chứa HCl 0,5M và H2SO4 0,15M.  Sau phản ứng ta cô cạn dung dịch thì thu được m gam hỗn hợp muối khan.Giá trị của m là:
         A. 19,58 gam.                  B. 9,79 gam.         C. 7,55 gam.               D. Một kết quả khác.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 8
Câu 8. Dung dịch X chứa các ion, Na+, Ba2+, Ca2+, Mg2+ Cl-, NO3-. Cho dung dịch nào sau đây vào X để tách được nhiều cation nhất mà không đưa cation lạ vào dung dịch?
            A. K2SO4.                B. Na2CO3.              C. K2CO3.              D. Na2SO4.

Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: