Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH HÓA HỌC
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 2/24/2020 6:37:44 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Phương pháp giải nhanh Hóa Học
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
C6. Phản ứng oxi hóa khử
Bài 9. BT trắc nghiệm KL khử cation KL khác trong DD muối
Số phần: 7 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang chuyen de hoa
Đánh giá bài giảng:
Phần giới thiệu chưa được cập nhật, mong các bạn thông cảm.
Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin trong thời gian sớm nhất có thể.
Bài tập 1

Câu 1. Cho 16,8 gam Fe vo 200 ml dung dịch chứa  AgNO3 1M và Cu(NO3)2 0,5M đến khi phản ứng hoàn toàn ta thu được chất rắn B. Cho B vào dung dịch HCl dư để phản ứng hoàn toàn ta thu được V lít khí H2ktc). Khối lượng chất rắn B thể tích V là

A. 33,6 gam và V = 2,24 lít.                       B. 21,6 gam và 2,24 lít.

C. 28 gam và 11,2 lít.                                 D. 33,6 gam v 1,12 lít.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 2

Câu 2. Cho m gam hỗnn hợp bột X gồm ba kim loại Zn, Cr, Sn có số mol bằng nhau tác dụng hết với lượng dư dung dịch HCl loãng, nóng thu được dung dịch Y và khí H2. Cô cạn dung dịch Y thu được 8,98 gam muối khan. Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng hoàn toàn với O2 (dư để tạo hỗn hợp 3 oxit thì thể tích khí O2ktc) phản ứng là              
                  
A.1,344 lít.               B. 2,016 lít.                  C. 1,008 lít.                  D. 0,672 lít.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 3

Câu 3.  Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Fe, Cu (tỉ lệmol 1 : 1) bằng acid HNO3, thu được V lít hỗn hợp khí X (gồm NO và NO2) và dung dịch Y chỉ chứa hai muối và axit dư Tỉ khối của X đối với hidro bằng 19. Giá trị của V là (cho H = 1, N = 14, Fe = 56, Cu = 64)
      A. 3,36 lít.                 B. 2,24 lít.                   C. 5,6 lít.                             D. 4,48 lít.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 4

Câu 4. Hòa tan 5,6 gam Fe bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư thu được dung dịch X). Dung dịch X tác dụng vừa đủ với V (ml) dung dịch KMnO4 0,5M. Giá trị của V là (cho Fe = 56)
    A. 40.                           B. 60.                  C. 20.                    D. 80.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 5

Câu 5. Cho m gam hỗn hợp bộ Al và Mg vào 250 ml dung dịch chứa hỗn hợp axit HCl 1M và H2SO4 0,5M thu được 5,32 lít khí H2 (đktc) và dung dịch Y (coi thể tích dung dịch không thay đổi). Nồng độ pH của dung dịch Y là 

    A. 2.                    B.  6.                          C. 4                        D. 1.                     


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 6

Câu 6. Cho 1,67 gam hỗn hợp gồm hai kim loại ở hai chu kỳ liên tiếp thuộc nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II) tác dụng hết với dung dịch HCl (dư, thoát ra 0,672 lít khí H2 (đktc). Hai kim loại đó là (cho Be = 9, Mg = 24, Ca = 40, Sr = 87, Ba = 137)

    A. Be và Mg.              B. Mg và Ca.                C. Ca và Sr.                D. Sr và Ba.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 7

Câu 7. Khi cho m gam hỗn hợp bột Zn và Fe vào lượng dư dung dịch CuSO4. Sau khi kết thúc các phản ứng, lọc bỏ phần dung dịch thu được m gam bột rắn. Thành phần % theo khối lượng của Zn trong hỗn hợp ban đầu là (cho Zn = 65, Fe = 56, Cu = 64)

          A. 90,27%.                  B. 12,67%.                C. 82,20%.             D. 85,30%.Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 8

Câu 8. Cho 6,72 gam Fe vào dung dịch chứa 0,3 mol H2SO4 đặc nóng (giả thiết SO2 là sản phẩm khử duy nhất). Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được (cho Fe = 56)

       A. 0,03 mol Fe2(SO4)3 và 0,06 mol FeSO4.                       

       B. 0,05 mol Fe2(SO4)3 và 0,02 mol Fe dư.

       C. 0,02 mol Fe2(SO4)3 và 0,08 mol FeSO4.                      

       D. 0,12 mol FeSO4.Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 9

Câu 9. Cho 3,2 gam bột Cu tác dụng với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 0,8M và H2SO4 0,2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là

A. 0,448.               B. 1,792.                C. 0,746.                D. 0,672.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.