Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH HÓA HỌC
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 6/7/2020 10:28:45 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Phương pháp giải nhanh Hóa Học
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
Chuyên đề các dạng toán khó(Thuộc C.5)
Bài 13. Bài tập tổng kết chuyên đề các dạng toán khó
Số phần: 3 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang chuyen de hoa
Đánh giá bài giảng:
Phần giới thiệu chưa được cập nhật, mong các bạn thông cảm.
Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin trong thời gian sớm nhất có thể.

Bài 13: BÀI TẬP TỔNG KẾT CHUYÊN ĐỀ

Các bài toán khó sau đây được giải một cách đơn giản mà trong các sách giải trước đây soạn giả chưa áp dụng triệt để bản chất  H+  +  OH-   H2O  (***)
Vì vậy nhằm làm gia tăng tốc độ giải các câu toán trắc nghiệm phức tạp do việc học quá rắc rối hay không chính xác, soạn  giả bổ sung cách giải sau đây bằng cách áp dụng triệt để bản chất p/ư trung hòa qua phương trình ion thu gọn (***) như trên.
Nhưng trước hết ta phải bám sát Sách giáo khoa ở phần axit nhiều nấc.

1. Sơ đồ điện li theo hai nấc của các axit H2CO3, H2SO3
  CO2  +   H2O      H+   +  HCO3-      2H+   +   CO32-
   x                                       x                                           2x (mol)
  SO2+      H2   H+    +  HSO3-     2H+    +   SO32-
    x                                      x                                          2x   (mol)
Khi sục khí CO2 hay SO2 vào dd OH- thì:
- Nếu nOH-  ≤ x:  có hai trường hợp:
  + Nếu xảy ra dấu “=”: thì p/ư chỉ tạo muối axit ( HCO3- hay HSO3-(1)
  + Nếu xảy ra dấu “<” : tạo muối HCO3- và HSO3- và dư CO2 và SO2  (2)
- Nếu  x < nOH- < 2x thì p/ư vừa tạo muối axit vừa tạo muối trung hòa. (3)
- Nếu nOH-
  2x: có hai trường hợp:
  + Nếu xảy ra dấu “=” p/ư chỉ tạo muối trung hòa CO32- hay SO32-;   (4)
  + Nếu xảy ra dấu “>” : tạo muối trung hòa và dư OH-.   (5)
Như thế có 5 trường hợp cho mọi dd kiềm cho CO2 hay SO2.
Nhưng ta cũng chỉ giải theo một bản chất:     H+      +    OH-   
   H2O
Khi trung hòa thì số mol H+ = số mol OH-

2. Ta có sơ đồ điện li của axit ba nấc H3PO4 khi tác dụng với dung dịch OH-

  H3PO4   H+ + H2PO4- 2H+ + HPO42-  3H+  +  PO43-

    x                            x                                   2x                                      3x  (mol)
Theo sơ đồ trên, nếu ta gọi x là số mol H3PO4:
- Nếu nOH-     x:  Có 2 trường hợp:
  + nếu xảy ra dấu “=” thì phản ứng chỉ tạo muối H2PO4-  (1)
  + nếu xảy ra dấu “<” : tạo muối H2PO4- và dư H3PO4      (2)
- Nếu x < nOH- < 2x: Có 1 trường hợp phản ứng tạo ra hai muối H2PO4- và HPO42-  (3)
- Nếu nOH- = 2x : Có 1 trường hợp phản ứng chỉ tạo muối HPO42-    (4)
- Nếu 2x < nOH- < 3x: Có 1 trường hợp phản ứng tạo ra hai muối HPO42- và PO43- : (5)
- Nếu nOH- 3x : Có 2 trường hợp:
  + nếu xảy ra dấu “=” thì phản ứng chỉ tạo muối PO43-  (6)
  + nếu xảy ra dấu “>”: tạo muối PO43- và dư OH- (7)
Vậy ta có 7 trường hợp áp dụng cho tất cả các dd kiềm NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2.Bài tập 1

Câu 1. Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí SO2 (đktc) vào 500ml dd hỗn hợp NaOH 0,1 M và Ba(OH)2 0,2M sinh ra m gam kết tủa. Giá trị của m là:
    A. 9,85 gam.                  B.11,82 gam.                C. 17,73 gam.              D. 10,85 gam.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 2

Câu 2. Sục V lít khí CO2(đktc) vào 2 lít dd Ca(OH)2 0,05M và NaOH 0,1M, ta thu được 4 gam kết tủa trắng, Giá trị của V là:
     A. 0,896 lít.                 B. 2,24 lít.                 C. 0,896 lít hay 8,064 lít.               D. Tất cả đều sai.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 3

Câu 3. Sục V lít khí CO2 vào 200 ml dung dịch NaOH  2M ta thu được 30,5 gam muối thì giá trị của V (đktc) là:
      A. 7,84 lít.               B. 6,72 lít.                 C. 1,12 lít.                D. 2,24 lít .


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 4

Câu 4. Cho 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào 2 lít dd chứa Ca(OH)2 0,02M và NaOH aM, ta thu được 2 gam kết tủa. Giá trị của a là:
    A. 0,04M.                   B. 0,07M.                C. 0,14M.                D. Một đáp số khác.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 5

Câu 1. Cho 200ml dd H3PO4 2M tác dụng với 300 ml dd NaOH 2M. Khối lượng muối tạo ra là
       A. 52,4 gam.                B. 104,8 gam.               C. 98 gam.           D.Tất cả đều sai.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 6

Câu 2. Cho 100 ml dung dịch H3PO4 3M tác dụng với 2 lít dd Ca(OH)2 0,16 M. Số mol muối thu được là
    A. 0,26 mol CaHPO4 và 0,02 mol Ca3(PO4)2.     
   
B. 0,26 mol Ca(H2PO4)2 và 0,04 mol CaHPO4. 
   
C. 0,04 mol Ca3(PO4)2 và 0,26 mol CaHPO4.    
   
D.Tất cả đều sai.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 7

Câu 3. Cho V ml dung dịch H3PO4 2M tác dụng với 300 ml dung dịch NaOH 2M, ta thu được 0,15 mol Na3PO4. Giá trị của V là  :
   
A. 115 ml.             B. 112,5 ml.             C. 250 ml.             D. Tất cả đều sai.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 8

Câu 4. Cho 14,2 gam P2O5 vào 2,5 lít dd Ba(OH)2 0,05M. thì số mol muối thu được là
    A. 0,05 mol Ba3(PO4)2 và 0,05 mol BaHPO4
   
B. 0,15 mol BaHPO4 và 0,05 mol Ba(H2PO4)2
   
C. 0,075 mol Ba(H2PO4)2 và 0,05 mol BaHPO4
   
D. Một đáp số khác.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.