Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH HÓA HỌC
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 5/21/2019 4:10:15 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Phương pháp giải nhanh Hóa Học
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
C2. ĐL bảo toàn NT và khối lượng
Bài 4 .Bài tập Tổng kết chương 2
Số phần: 2 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang chuyen de hoa
Đánh giá bài giảng:
Các Bạn vào phần Bài giảng và phần Bài tập áp dụng học nhé. Chúc các bạn học tốt
Bài tập 1

Câu 1. Cho 1,6 gam một oxit kim loại tác dụng với 120 ml dung dịch HCl thì thu được 3,25 gam muối khan. Nồng độ mol/l của dung dịch HCl là

     A. 0,5M.                 B. 1M.                   C. 2M.                   D. 0,2M.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 2

Câu 2. Cho 8 gam FexOy tác dụng với V ml dung dịch HCl 2M đã lấy dư 25% so với lượng cần thiết. Đun khan dung dịch sau phản ứng thu được 16,25 gam muối khan. Tính thể tích V ml của dung dịch HCl là

     A. 100ml.              B. 187,5 ml.            C. 160,5 ml.            D. 260,5 ml.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 3

Câu 3. Cho 17,5 gam hỗn hợp gồm 3 kim loại Fe, Al, Zn tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 0,5M ta thu được 5,6 lít khí Hiđro ở 0oC, 2 atm. Khi cô cạn dung dịch ta thu được m gam muối khan và đã dùng một  thể tích dung dịch axít tối thiểu là

A.  65,5 gam và Vmin= 1 lít.                  B. 34,8g và 0,5 lít.

    C. 56,5 gam  và 1 lít.                            D. Một đáp số khác.Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 4

Câu 4. Cho m gam hỗn hợp 3 kim loại A, B, C vào một bình kín có thể tích 10 lít chứa khí O2, áp suất 2,24 atm, ở 136,5oC. Nung nóng bình một thời gian rồi đưa về nhiệt độ ban đầu, thấy áp suất giảm 3,6% so với áp suất ban đầu và trong bình  có 2,5 gam chất rắn. Gi trị của m là

     A. 12,23 gam.                B. 16,5 gam.              C. 1,732 gam.                  D. 17,32 gam.Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 5

Câu 5. Cho 200 gam hỗn hợp 3 muối M2CO3, M’2CO3 và RCO3 tác dụng với  4 lít  dung dịch H2SO4, ta thu đựơc 4,48 lít khí CO2, chất rắn B và dung dịch A. Cô cạn dung dịch A thu được 25 gam muối khan. Nung chất rắn B đến khối lượng không đổi thì có 11,2 lít khí CO2 bay ra và chất rắn B1. Thể tích khí đo ở đktc.Khối lượng B và B1

     A. 182,2 gam và 160,2 gam.                   B. 192,8 gam và 160,2 gam. 

     C. 182,2 gam và 170,5 gam.                   D. Một đáp số khác.Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 6

Câu 6. Nhiệt phân hoàn toàn 9,8 gam hiđroxit kim loại hóa trị 2 thu được hơi nước và 8 gam chất rắn. Công thức của hiđroxit kim loại là

     A. Zn(OH)2.             B. Cu(OH)2.                  C. Fe(OH)3.                 D. Al(OH)3.Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 7

Câu 7. Nung nóng m gam hỗn hợp Al v Fe2O3 (trong môi trường không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau:

- Phần 1 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), sinh ra 3,28 lít khí H2 (đktc).

- Phần 2 tác dụng với dung dịch NaOH (dư), sinh ra 0,84 lít khí H2 (đktc).

A. 21,40.               B. 22,75.                 C. 29,43.                 D. 29,40. 


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 8

Câu 8. Xà phòng hóa hoàn toàn 17,24 gam chất béo phải dùng vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là

A. 16,68gam.            B. 18,38gam.                      C. 18,24gam.          D. 17,80gam.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 9 Câu 9. Dẫn từ từ V lít khí CO (đktc) đi qua một ống sứ đựng dư hỗn hợp rắn gồm CuO, Fe2O3, MgO.Al2O3 (ở nhiệt độ cao). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí X. Dẫn toàn bộ khí X ở trên vào lượng dư dung dịch Ca(OH)2 thì tạo thành 4 gam kết tủa. Giá trị của V là

      A. 0,224 lít.              B. 0,448 lít.          C. 0,896 lít.          D. 1,120 lít.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: